Přejít k hlavnímu obsahu

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti plus55 s.r.o. pro služby poskytované na stránce www.plus55.net

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Společnost plus55 s.r.o. se sídlem Zámocká 22, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01, IČO: 51 053 420, společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 122755/B (dále jen „společnost"), je správcem internetové stránky www.plus55.net (dále jen „Stránka") a poskytovatelem služeb na stránce.

1.2 Společnost vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP"), které upravují práva a povinnosti společnosti a třetích osob při poskytování a využívání služeb na stránce.

1.3 Činností společnosti není zprostředkování zaměstnání za úhradu podle slovenského zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.

1.4 Následující pojmy pro účely VOP se interpretují následujícím způsobem:

 • Klient je fyzickou nebo právnickou osobou, která využívá služeb poskytovaných na Stránce; za účelem najít vhodného zaměstnance.
 • Kandidát je fyzickou osobou, která využívá služeb poskytovaných na stránce za účelem najít si vhodnou pracovní příležitost.
 • Databáze kandidátů je databází obsahující profily vytvořené a/nebo zveřejněné Kandidáty.
 • Služby představují produkty, které společnost poskytuje Klientům a Kandidátům prostřednictvím Stránky.
 • Ceník je seznam obsahující ceny služeb, které společnost poskytuje svým Klientům.
 • Nabídka práce je inzerát zveřejněný Klientem na stránce za účelem vyhledání vhodného zaměstnance.
 • Nařízení je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů.
 • Zákon je slovenský Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů.

 

2. Služby poskytované Kandidátům

Služby, které Společnost poskytuje Kandidátům, jsou bezplatné. Pro využívání Služeb poskytovaných Kandidátům se vyžaduje registrace na Stránce. Kandidát se registruje uvedením přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla. Kandidát může svou registraci kdykoli zrušit, žádost o zrušení registrace může zaslat e-mailem na adresu info@plus55.net.

Společnost poskytuje Kandidátům následující Služby:

 • Možnost reagovat na zveřejněnou Pracovní nabídku
 • Možnost vytvořit si a zveřejnit profil v Databázi kandidátů na Stránce. Společnost si vyhrazuje právo upravit profil tak, aby byl v souladu se zažitými postupy pro vytváření profilů. Společnost si dále vyhrazuje právo znepřístupnit/neposkytovat nebo vymazat z Databáze kandidátů profil, který obsahuje nedostatečné informace pro vyhledávání pracovní příležitosti nebo který podle názoru Společnosti obsahuje údaje, které nesouvisejí s vyhledáváním pracovní příležitosti (např.: politické a náboženské názory, vulgarismy apod.).

 

3. Služby poskytované Klientům

Služby, které Společnost poskytuje Klientům, jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku zveřejněného na Stránce. Pro využívání Služeb poskytovaných Klientem se vyžaduje registrace na Stránce a uhrazení poplatku za poskytování služeb dle Ceníku. Klient se registruje uvedením přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla. Klient může svou registraci kdykoli zrušit, žádost o zrušení registrace může zaslat e-mailem na adresu info@plus55.net.

Společnost poskytuje Klientům následující Služby:

 • Zveřejnění Pracovní nabídky
 • Přístup do databáze kandidátů
 • Zveřejnění loga klienta na stránce

 

3.1 Zveřejnění Pracovní nabídky

Klient je po dokončení registrace a uhrazení poplatku za poskytování služeb oprávněn zveřejňovat na Stránce Pracovní nabídky. Pracovní nabídky se zveřejňují podle následujících pravidel:

 1. ​Klient sám zveřejní Pracovní nabídku a určí její obsah.
 2. Společnost si vyhrazuje právo upravit Pracovní nabídku tak, aby ta byla v souladu se zažitými postupy pro zveřejňování nabídek.
 3. Dobu zveřejnění pracovní nabídky určuje Klient. Klientem zvolené období zveřejnění Pracovní nabídky musí být v souladu s platným Ceníkem zveřejněným na Stránce.
 4. Společnost si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo zrušit již zveřejněnou Pracovní nabídku:
  • která je v rozporu s legislativou Slovenské republiky, etickými normami nebo dobrými mravy,
  • ve které Klient podmiňuje zprostředkování práce a/nebo přijetí do zaměstnání platbou manipulačního nebo jiného poplatku,
  • která obsahuje nepravdivé údaje,
  • která může poškodit dobré jméno Společnosti nebo třetí osoby,
  • erotického charakteru, resp. takovou Pracovní nabídku, která vzbuzuje podezření, že se může jednat o tento typ práce,
  • která nedodržuje zásady rovného zacházení a/nebo je v rozporu se zákazem diskriminace.

 

3.2 Přístup do databáze kandidátů

Společnost umožňuje Klientům přístup do Databáze kandidátů. Klient je oprávněn údaje o Kandidátech získané z Databáze kandidátů využívat výlučně k vyhledávání vhodného zaměstnance.

 

3.3 Zveřejnění loga Klienta na Stránce

Více informací v Ceníku zveřejněném na Stránce.

4. Ochrana Osobních údajů

4.1 Poskytnutí služby Zveřejnění Pracovní nabídky

 1. Společnost poskytuje svým Klientům možnost zveřejňovat Pracovní nabídky na Stránce. Kandidáti jsou oprávněni reagovat na zveřejněné Pracovní nabídky. Společnost archivuje reakce Kandidátů na Pracovní nabídky zveřejněné na Stránce.
 2. Reakce na Pracovní nabídky zveřejněné na Stránce obsahují údaje, které se podle Nařízení a Zákona považují za osobní údaje. Proto tyto osobní údaje mohou být zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů. Subjekt údajů při registraci na Stránce dává svůj souhlas ke zpracování svých Osobních údajů Společností.
 3. Společnost zpracovává osobní údaje Kandidáta za účelem poskytnutí pomoci dotyčné osobě jako Kandidátovi, najít si vhodnou pracovní příležitost. Společnost za tímto účelem archivuje odpovědi odeslané Kandidáty na Pracovní nabídky zveřejněné na Stránce a zajišťuje jejich odeslání (poskytnutí) Klientovi, který Pracovní nabídku na Stránce zveřejnil.
 4. Kandidát potvrzuje souhlas ke zpracování osobních údajů na dobu určitou v trvání 10 let. Tento souhlas ke zpracování osobních údajů je Kandidát oprávněn kdykoli odvolat.
 5. Reakce na Pracovní nabídku zveřejněnou na Stránce zahrnuje: kontaktní údaje (e-mail a telefon). Uvedení dalších údajů v reakci na Pracovní nabídku je na výlučném rozhodnutí Kandidáta.
 6. Kandidát prostřednictvím Stránky zašle Klientovi svůj životopis spolu s přílohami a prostřednictvím Stránky může Klientovi udělit souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem zařazení do výběrového procesu. Poskytnutí souhlasu ke zpracování osobních údajů pro Klienta je na výlučném a dobrovolném rozhodnutí Kandidáta.
 7. Klient prohlašuje, že bez poskytnutí výslovného souhlasu Kandidáta je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze na základě jiného vhodného právního základu dle Nařízení.
 8. Klient prohlašuje, že akceptuje skutečnost, že Společnost nezískává osobní údaje na základě pověření od Klienta. Společnost získává osobní údaje a je následně poskytuje Klientovi na základě výslovného souhlasu Kandidáta. Při zveřejnění Pracovní nabídky Společnost i Klient mají postavení samostatného správce osobních údajů, proto po získání osobních údajů jednají vůči Kandidátovi samostatně a vlastním jménem.
 9. Klient se zavazuje, že osobní údaje získané prostřednictvím Stránky bude využívat pouze pro účel nalezení vhodného zaměstnance, osobní údaje získané prostřednictvím Stránky není oprávněn využívat pro jiný účel. Klient po získání osobních údajů je povinen podle čl. 14 Nařízení si plnit svou oznamovací povinnost vůči subjektu údajů.

 

4.2 Poskytnutí služby Přístup do databáze kandidátů

 1. Mezi Služby poskytované společností na Stránce patří možnost Kandidáta vytvořit si profil a zveřejnit jej v Databázi kandidátů.
 2. Profily uložené v Databázi kandidátů obsahují údaje, které se podle Nařízení považují za osobní údaje. Proto tyto osobní údaje mohou být zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů. Subjekt údajů při registraci na Stránce dává svůj souhlas ke zpracování svých Osobních údajů Společností.
 3. Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí pomoci subjektu údajů jako Kandidátovi najít si vhodnou pracovní příležitost. Společnost na základě souhlasu dotyčné osoby je oprávněna osobní údaje uvedené v profilu poskytnout svým Klientům.
 4. Osobní údaje uvedené v profilu se poskytují Klientům prostřednictvím Stránky, a to v trvání 10 let ode dne udělení souhlasu Kandidáta ke zpracování osobních údajů. Po ukončení výše uvedené doby budou osobní údaje uvedené v profilu nepřístupné pro Klienty.
 5. Zveřejnění profilu pro prohlížení pro Klienty je na výlučném rozhodnutí Kandidáta a může jej kdykoli ukončit nebo opětovně obnovit. Na základě žádosti Kandidáta zaslané e-mailem na adresu info@plus55.net je společnost povinna osobní údaje uvedené v profilu Kandidáta definitivně vymazat.
 6. Pokud uplyne 10 let od udělení souhlasu ke zpracování osobných údajů, budou osobní údaje uvedené v profilu Kandidáta na stránce vymazány.
 7. Profily uložené v Databázi kandidátů zahrnují: kontaktní údaje (e-mail a telefon), datum narození, nejvyšší dosažené vzdělání, určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má Kandidát zájem, určení lokality, ve které hledá práci a požadovaný druh pracovního poměru. Uvedení dalších údajů je na výlučném rozhodnutí Kandidáta.
 8. Klient bere na vědomí, že Společnost nezískává osobní údaje na základě pověrení od Klienta. Společnost získává osobní údaje a je následně poskytuje Klientovi na základě výslovného souhlasu Kandidáta.
 9. Klient prohlašuje, že akceptuje skutečnost, že Společnost nezískává osobní údaje na základě pověření od Klienta. Společnost získává osobní údaje a je následně poskytuje Klientovi na základě výslovného souhlasu Kandidáta. Při zveřejnění Pracovní nabídky Společnost i Klient mají postavení samostatného správce osobních údajů, proto po získání osobních údajů jednají vůči Kandidátovi samostatně a vlastním jménem.
 10. Klient se zavazuje, že osobní údaje získané prostřednictvím Stránky bude využívat pouze pro účel nalezení vhodného zaměstnance, osobní údaje získané prostřednictvím Stránky není oprávněn využívat pro jiný účel. Klient po získání osobních údajů je povinen podle čl. 14 Nařízení plní svou oznamovací povinnost vůči subjektu údajů.

 

5. Vznik, změna a zánik smluvního vztahu

5.1 Pro využívání jakýchkoliv Služeb se vyžaduje registrace Klienta na Stránce. Registrace se uskuteční prostřednictvím vyplnění registračního formuláře. Klient si vytvoří vlastní účet, který je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Klient je povinen chránit přihlašovací údaje před zneužitím a neposkytovat je třetím subjektům.

5.2 Služby plus55 se objednávají prostřednictvím e-mailové objednávky Klienta na adresu info@plus55.net.

5.3 Klient zadáním objednávky vyslovuje souhlas s případným zveřejněním svých osobních údajů nebo osobních údajů svých zaměstnanců v Pracovní nabídce.

5.4 Smluvní vztah vzniká potvrzením (e-mailem nebo telefonickým rozhovorem) objednané Služby ze strany Společnosti.  Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou v trvání objednané Služby s účinností ode dne potvrzení objednávky ze strany Společnosti.

5.5 Objednávka potvrzená Společností je závazná, může být změněna pouze na základě vzájemného souhlasu smluvních stran.

5.6 Smluvní vztah lze před uplynutím doby jeho platnosti ukončit:

 1. písemnou dohodou smluvních stran,

 2. odstoupením ze strany Společnosti, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP, přičemž za porušení povinnosti podstatným způsobem se považuje zejména

 • zveřejnění Pracovní nabídky v rozporu s ustanoveními článku 3.  VOP,

 • využívání údajů o Kandidátech pro jiný účel než pro vyhledávání vhodného zaměstnance,
 • využívání Služeb poskytovaných na Stránce k hromadnému rozesílání elektronických zpráv, nebo rozesílání zpráv obsahujících informace o produktech a službách, nebo rozesílání zpráv obsahujících informace, které jsou v rozporu s právním řádem Slovenské republiky, etickými normami a dobrými mravy, nebo které mohou poškodit dobré jméno Společnosti nebo jiných fyzických a právnických osob,

5.7 Písemné oznámení o odstoupení od smluvního vztahu se doručuje druhé smluvní straně na ní uvedenou e-mailovou adresu.

5.8 Pokud bez zavinění Společnosti Klient nevyužije objednané Služby, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané Služby Společnost neodpovídá.

 

 

6. Cena Služeb a platební podmínky

6.1 Cena Služby je určena dle platného Ceníku zveřejněného na Stránce v den objednání Služby.

6.2 Na základě e-mailové objednávky zaslané Klientem na info@plus55.net zašle společnost Klientovi fakturu za objednané Služby.

6.3 Doba splatnosti faktur je 14 dní ode dne vystavení faktury.

6.4 Po úhradě faktury (připsání finančních prostředků na účet Společnosti), poskytne společnost Klientovi přístup k využívání Služeb na Stránce.

 

7. Zodpovědnost za škodu

7.1 Společnost není zodpovědná za obsahovou stránku Služby poskytnuté na Stránce, za porušení jakýchkoli práv třetích osob poskytnutím Služby na Stránce odpovídá výlučně Klient.

7.2 Klient je povinen chránit údaje získané z Databáze kandidátů nebo formou reakce na zveřejněnou Pracovní nabídku před jakýmkoli zneužitím, je povinen zajistit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě nebo zveřejněny. V případě porušení této povinnosti Klient v plném rozsahu odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti.

7.3 Společnost neodpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v Databázi kandidátů.

7.4 Klient se zavazuje, že pokud budou vůči Společnosti z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto odstavci vzneseny jakékoli nároky, tyto nároky uspokojit a Společnost v celém rozsahu odškodnit.

7.5 Společnost neodpovídá Klientovi za nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru.

7.6 Společnost neodpovídá Kandidátům za nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani za trvání pracovního poměru.

7.7 Společnost neodpovídá za škodu, která může uživatelům nebo třetím osobám vzniknout používáním Stránky.

7.8 Společnost nenese žádnou odpovědnost za zneužití přihlašovacího jména a hesla neoprávněnou osobou a ani za žádné škody a případné nároky třetích stran způsobené v důsledku takového zneužití.

7.9 Společnost odpovídá Klientovi za škodu způsobenou s jejím technickým a softwarovým zařízením, v souvislosti se smluvním vztahem dle těchto VOP, maximálně do výše, která odpovídá částce uhrazené Klientem za objednanou Službu.

 

8. Reklamační řád

8.1 Klient má právo reklamovat chybu („dále jen Chyba“), která se vyskytla na Stránce v souvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na straně Společnosti se rozumí zejména nefunkčnost Služeb uvedených v objednávce, a to po dobu delší než 6 souvislých hodin. Chybou na straně Společnosti není, pokud Služby nejsou u Klienta dostupné v důsledku výpadku připojení Klienta na síť internet nebo v důsledku jiných skutečností, za které Společnost neodpovídá.

8.2 Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Klient Chybu zjistil nebo mohl zjistit.

8.3 Reklamaci je Klient oprávněn uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla Společnosti, e-mailem na adresu: info@plus55.net). Společnost se zavazuje oznámit výsledek vyřízení reklamace do 14 dnů ode dne převzetí.

 

9. Společná a závěrečná ustanovení

9.1 Všechny vztahy neupravené ve VOP se řídí platnými právními předpisy Slovenské republiky.

9.2 Působnost VOP nebo jejich části lze vyloučit pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

 

Poslední aktualizace dne 31.01.2024