Skočiť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

I.                    DEFINÍCIE POJMOV

 

1.1.                Pod nižšie uvedenými pojmami sa rozumie toto:

 

(A)  Obchodné podmienky: tieto obchodné podmienky;

(B)  Portál: webové rozhranie Prevádzkovateľa na správu používateľského účtu na webových stránkach Prevádzkovateľa: www.plus55.net;

(C)  Prevádzkovateľ: spoločnosť plus55 s.r.o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 122755/B, IČO: 51 053 420, IČ DPH: 21 20 604 167, adresa elektronickej pošty: info@plus55.net; tel. kontakt: +421903500053;

(D)  Používateľ: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom, či už ako kandidát alebo ako spoločnosť. V prípade, že si používateľ iba prezerá Portál a nevyužíva Službu, považuje sa za návštevníka;

(E)  Kandidát: výlučne fyzická osoba, ktorá využíva Služby poskytované na Portáli v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť;

(F)  Spoločnosť: právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom za účelom nájsť vhodného Kandidáta;

(G)  Cenník: je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Používateľom a ktorý je umiestnený na Portáli;

(H)  Zmluvné strany: Prevádzkovateľ a Používateľ;

(I)  Zmluva: zmluva o poskytovaní Služieb uzavretá medzi Poskytovateľom a Používateľom;

(J)  Používateľský profil: pracovné prostredie Používateľa, ku ktorému získa Používateľ bezplatný prístup po vykonaní registrácie a jej potvrdení zo strany Prevádzkovateľa a ktoré slúži na využívanie Služby Používateľom.

(K)  Služba: online inzertná služba, ktorú Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu medzi Používateľmi prostredníctvom Portálu a ktorá zahŕňa najmä poskytnutie možnosti pre Používateľa vytvoriť si Používateľský profil a vyhľadávať ponuky iných Používateľov alebo možnosť zverejniť vlastný Používateľský profil na Portáli pre iných Používateľov;

(L)  Objednávka: objednávka uskutočnená Používateľom prostredníctvom registračného formulára umiestneného na Portáli za účelom registrácie Používateľa a alebo za účelom výberu konkrétnej Služby;

(M)  Bankový účet Prevádzkovateľa: účet č. 2947046422, vedený vo Tatra banka;

(N)  Občiansky zákonník: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;

(O)  Obchodný zákonník: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník;

(P)  Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;

(Q)  Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku: zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku;

(R)  Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES;

(S)  Zákon o elektronickom obchode: zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov;

(T)  Cookies: malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Používateľa počas používania Portálu. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Portálu. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie Portálu nebudú funkčné.

 

 

II.                 ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

2.1.             Tieto Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov pri využívaní Služieb na Portáli. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom Používateľom a sú záväzné pre všetkých Používateľov služieb.

2.2               Činnosťou Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

2.3               Príslušným orgánom kontroly poskytovania Služieb poskytovaných na základe týchto Obchodných podmienok je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

2.4               Na zmluvné vzťahy vzniknuté zo Zmluvy sa použijú iba tieto Obchodné podmienky a použitie akýchkoľvek iných obchodných podmienok je vylúčené.

2.5               Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku a Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku podľa voľby Používateľa.

2.6               Obsah Portálu je všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi alebo Používateľovi zobrazí pri prehliadaní Portálu alebo pri využívaní Služby okrem obsahu Používateľa. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení predmetného obsahu a má zároveň všetky práva k obsahu Portálu. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom Portálu je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní Portálu alebo Používateľ pri využívaní Služby používať. Bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa nemá návštevník ani Používateľ právo obsah Portálu alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť.

2.7               Návštevník a Používateľ je povinný pri prezeraní a využívaní Portálu a akejkoľvek časti obsahu Portálu postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv Prevádzkovateľa alebo iných návštevníkov alebo Používateľov alebo tretích osôb. V prípade, ak k takémuto zásahu dôjde, návštevník alebo Používateľ zodpovedá za následok tohto zásahu samostatne, a to bez účasti Prevádzkovateľa.

 

 

 

III.              ZÁKLADNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU, REGISTRÁCIA A ÚKONY POTREBNÉ PRE UZAVRETIE ZMLUVY

 

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

 

3.1.             Využívanie Služieb Portálu Používateľmi je podmienené registráciou na Portáli. V prípade, že návštevník má záujem využívať Službu, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom Portálu.

3.2.             Po odoslaní riadne vyplneného registračného formulára má Prevádzkovateľ právo potvrdiť registráciu návštevníka odoslaním potvrdzujúcej e-mailovej správy na zadanú e-mailovú adresu návštevníka.

3.3.             Okamihom odoslania registračného formulára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a potvrdením registrácie Prevádzkovateľom návštevník získava postavenie Používateľa. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“.

3.4.             Na základe registrácie vykonanej Používateľom na Portáli bude Používateľovi vytvorený jeho Používateľský profil, ktorý je Používateľ oprávnený používať pri využívaní Služby a z ktorého môže vykonávať ďalšie Objednávky na platené Služby ponúkané Prevádzkovateľom podľa týchto Obchodných podmienok.

3.5.             Spolu so zriadením Používateľského profilu získava Používateľ možnosť zaplatiť si Služby spočívajúce vo zverejnení vlastného Používateľského profilu pre ostatných Používateľov spolu so získaním úplných kontaktných údajov na iných Používateľov na zvolené časové obdobie podľa Cenníka. Okamihom zaplatenia ceny za Služby zvolené Používateľom získa Používateľ ihneď možnosť tieto Služby využívať.

3.6.             Pri registrácii na Portáli a pri vykonávaní Objednávok je Používateľ povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Ak sa údaje uvedené v Používateľskom profile zmenia, tak je Používateľ povinný bezodkladne tieto údaje aktualizovať. Všetky údaje uvedené v Používateľskom profile sa považujú za správne a pravdivé.

3.7.             Prístup k Používateľskému profilu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Používateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s informáciami nutnými na prístup do jeho Používateľského profilu. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho Používateľského profilu.

3.8.             Používateľ registráciou na Portáli dáva súhlas na zverejňovanie Používateľského profilu a kontaktných údajov pre ostatných Používateľov.

3.9.             Návrh Prevádzkovateľa dodať Službu prezentovanú na Portáli nie je návrhom na uzavretie zmluvy (ponukou) v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka a Prevádzkovateľ nie je povinný uzavrieť s návštevníkom Zmluvu týkajúcu sa tejto Služby. Prezentácia Služby na Portáli je iba informatívneho charakteru.

 

3.10.          Návrh Prevádzkovateľa dodať Službu prezentovanú na Portáli je iba výzvou Prevádzkovateľa na podanie návrhu na uzavretie Zmluvy. Až registrácia uskutočnená návštevníkom prostredníctvom registračného formulára umiestneného na Portáli je záväzným návrhom na uzavretie Zmluvy.

3.11.          Prevádzkovateľ okamžite po prijatí Objednávky potvrdí e-mailom Používateľovi jej prijatie, a to na e-mailovú adresu Používateľa uvedenú v Objednávke. Potvrdenie Objednávky sa však nepovažuje za prijatie Objednávky Poskytovateľom, na základe ktorého dôjde k uzavretiu Zmluvy podľa článku 3.12 týchto Obchodných podmienok.

3.12.          Zmluva je uzatvorená v okamihu, keď Prevádzkovateľ doručí prijatie Objednávky na e-mailovú adresu Používateľa so zaslaním prihlasovacieho hesla k Používateľskému profilu a tým potvrdí Používateľovi uzavretie Zmluvy a vykoná registráciu na Portál.

3.13.          Používateľ znáša náklady na použitie komunikačných prostriedkov vzniknuté v súvislosti s uzavretím Zmluvy (najmä náklady na pripojenie k internetu alebo na telefonické hovory), pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. Prevádzkovateľ však neznáša zvýšené náklady z dôvodov na strane Používateľa.

3.14.          Zmluva bude Prevádzkovateľom uložená v elektronickej podobe po nevyhnutný čas a bude Používateľovi prístupná na jeho žiadosť.

3.15.          Prevádzkovateľ splní povinnosť vydať Používateľovi bezprostredne po uzavretí Zmluvy jedno jej vyhotovenie tým, že e-mailom doručí Používateľovi prijatie jeho Objednávky spolu s priloženými Obchodnými podmienkami, s ktorých obsahom vyjadril Používateľ súhlas už pri vykonávaní Objednávky na Portáli.

3.16.          Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať prácu alebo vyhľadať prácu, teda Služby, na ktoré je Portál zameraný.

3.17.          Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, alebo Používateľských profilov Používateľov vytvorených nimi samotnými ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe jednotlivých inzerovaných Služieb. 

3.18.          Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných údajov uverejnených pri ponukách Používateľov tretími stranami, ktorým sú osobné údaje sprístupnené v rámci plnenia Zmluvy.

 

SLUŽBY PONÚKANÉ KANDIDÁTOM

 

3.19.          Kandidát je fyzická osoba, ktorá si pomocou Služieb poskytovaných Kandidátovi hľadá vhodné zamestnanie. Kandidát by mal byť odborník, vo veku viac ako 55 rokov, ktorý navštívi Portál za účelom registrácie a vytvorenia vlastného profilu, alebo aktívneho hľadania pracovnej pozície v sekcii pracovné ponuky inzerované Spoločnosťami, respektíve byť dostupný pre Spoločnosti, ktoré hľadajú zamestnancov s konkrétnou odbornosťou/kvalifikáciou/zručnosťami.

3.20.          Pre riadne využívanie Služieb poskytovaných Kandidátom sa vyžaduje ich registrácia na Portál. Po odoslaní riadne vyplneného registračného formulára má Prevádzkovateľ právo potvrdiť registráciu Kandidáta odoslaním potvrdzujúcej e-mailovej správy na zadanú e-mailovú adresu Kandidáta spolu so zaslaním hesla. Kandidát môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi na emailovú adresu info@plus55.net s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

3.21.          Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“ a s Ochranou osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu.

3.22.          Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Kandidátom a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní vhodnej pracovnej príležitosti prostredníctvom Portálu sú nasledovné:

a)       možnosť vytvorenia vlastného osobného profilu v Používateľskom profile po úspešnej bezplatnej registrácii Kandidáta na Portál, do ktorého si Používateľ vkladá vlastné údaje súvisiace s jeho kvalifikáciou a pracovnými skúsenosťami;

b)       prémiový platený mesačný alebo ročný prístup Kandidáta po jeho registrácii na Portál pre neobmedzené pracovné ponuky so zobrazením kontaktných údajov inzerujúcej Spoločnosti za poplatok v zmysle Cenníka (cena za registráciu kandidáta je 0 EUR).

3.23.          Spoplatnenie prístupu Kandidátov k plateným Službám je pokladané v zmysle ust. § 2 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa na základe zmluvy uzavretej na diaľku za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

3.24.          Potvrdením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami, vytvorením registrácie, objednaním platenej Služby za cenu 0 EUR  Kandidát vyslovene súhlasí so začatím poskytovania platených Služieb aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (14 dní odo dňa začatia poskytovania Služby).  

SLUŽBY PONÚKANÉ SPOLOČNOSTIAM

3.25           Spoločnosť je zamestnávateľ, ktorý zverejňuje na Portáli pracovné ponuky a aktívne vyhľadáva odborníkov/manažérov z databázy Kandidátov, prípadne propagujúci sa prostredníctvom zobrazenia svojho firemného loga na hlavnej/úvodnej stránke Portálu.

3.26           Pre riadne využívanie Služieb poskytovaných Spoločnostiam sa vyžaduje ich registrácia na Portál. Po odoslaní riadne vyplneného registračného formulára má Prevádzkovateľ právo potvrdiť registráciu Spoločnosti odoslaním potvrdzujúcej e-mailovej správy na zadanú e-mailovú adresu Spoločnosti spolu so zaslaním hesla. Spoločnosť môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi na emailovú adresu info@plus55.net s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

3.27           Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“ a s Ochranou osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu.

3.28           Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Spoločnostiam a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní vhodného Kandidáta prostredníctvom Portálu sú nasledovné:

a)         možnosť vytvorenia vlastného profilu v Používateľskom profile po úspešnej registrácii Spoločnosti na Portál;

b)      skúšobný bezplatný prístup Spoločnosti po jeho registrácii na 24 hodín pre neobmedzené prezeranie profilov Kandidátov bez zobrazenia kontaktných údajov Kandidáta;

c)       prémiový platený mesačný alebo ročný prístup Spoločnosti pre neobmedzené prezeranie profilov Kandidátov so zobrazením kontaktných údajov Kandidáta a pre neobmedzené zadávanie inzerátov s ponukou práce za poplatok v zmysle Cenníka;

d)      prémiové platené mesačné alebo ročné zverejnenia loga Spoločnosti na Portáli za poplatok v zmysle Cenníka.

 

3.29                   Spoločnosť vyslovene súhlasí, aby pri využití platenej Služby, prostredníctvom ktorej dôjde k zverejneniu loga na Portáli, Prevádzkovateľ toto logo zverejnil počas doby trvania Služby a spôsobom popísaných vyššie.

3.30                   Prevádzkovateľ umožňuje Spoločnostiam chránený prístup do databázy životopisov Prevádzkovateľa. Spoločnosť je oprávnená údaje získané z databázy životopisov Prevádzkovateľa o Kandidátoch využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného zamestnanca a za žiadnym iným účelom.

 

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA K  ZMLUVE MEDZI POUŽÍVATEĽOM A PREVÁDZKOVATEĽOM

 

3.31           Ak sa nedohodnú Zmluvné strany inak, Prevádzkovateľ bude Používateľom poskytovať Služby na dobu určitú, na ktorú si Používateľ predplatil Služby, ak ide o platené Služby. Toto obdobie poskytovania platenej Služby je možné predĺžiť o ďalšie obdobie, pokiaľ si tieto Služby Používateľ objedná. Prevádzkovateľ zašle Používateľovi pred uplynutím lehoty poskytovania platenej Služby oznámenie o termíne ukončenia poskytovania platenej Služby spolu s ponukou na jej ďalšie predĺženie.

 

3.32           V prípade, ak si Používateľ platené Služby na ďalšie obdobie nezaplatí stráca prístup ku kontaktným údajom iných Používateľov k poslednému dňu poskytovanej platenej Služby. V takom prípade bude Používateľský profil nasledujúci deň po uplynutí doby predplatenej Služby Prevádzkovateľom blokovaný iba na vlastnú administráciu Používateľom bez možnosti prístupu k plateným Službám.

 

3.33.               Záväzkový vzťah založený Zmluvou môže skončiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 

a)       písomnou dohodou oboch Zmluvných strán ku dňu dojednanému v tejto dohode;

b)      odstúpením oprávnenej Zmluvnej strany uskutočneným písomne alebo e-mailom v prípade, že druhá Zmluvná strana poruší Zmluvu podstatným spôsobom, pričom za porušenie Zmluvy podstatným spôsobom sa považuje napríklad najmä omeškanie Používateľa so zaplatením ceny za Službu alebo jej časti trvajúce dlhšie než 1 mesiac;

c)       ďalšími spôsobmi uvedenými v týchto Obchodných podmienkach alebo v zákone

 

 

 

IV.              CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

4.1.             Ceny za platené Služby uvedené na Portáli sú uvedené vrátane DPH a iných daní alebo poplatkov. Prevádzkovateľ môže navýšiť cenu v prípade, že dôjde k navýšeniu ceny (najmä o dane či poplatky) z dôvodu uskutočnenia Objednávky zo zahraničia alebo zmeny príslušných právnych predpisov. Ak nie je ďalej uvedené inak, rozumie sa „cenou“ cena za Službu vrátane daní a poplatkov.

 

4.2.             Aktuálne ceny platených Služieb vrátane ich príslušenstva a ostatných položiek sú uvedené v Cenníku Prevádzkovateľa dostupnom na jeho Portáli www.plus55.net. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny uvedené v Cenníku v súlade s týmito Obchodnými podmienkami.

 

4.3.             Používateľ môže cenu zaplatiť týmito spôsobmi:

 

(A)            bezhotovostne prevodom na Bankový účet Prevádzkovateľa,

(B)            bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;

(C)            bezhotovostne platobnou kartou.

 

4.4.             V prípade úhrady ceny prostredníctvom platobného systému alebo platobnou kartou je cena splatná ihneď po uskutočnení Objednávky. V prípade platby bezhotovostným prevodom na Bankový účet Prevádzkovateľa je cena splatná najneskôr do 14 dní od uzavretia Zmluvy. V prípade, že cenu za poskytované Služby bude možné hradiť za určité obdobia (napr. mesačne alebo štvrťročne), tak je cena splatná vždy najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza príslušnému obdobiu, v ktorom sú Služby poskytované. Prevádzkovateľ nepožaduje od Používateľa zálohu alebo inú obdobnú platbu; tým však nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa požadovať zaplatenie ceny vopred.

 

4.5.             Pri platbe ceny bezhotovostným prevodom na Bankový účet Prevádzkovateľa je Používateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený v e-maile Prevádzkovateľa o prijatí Objednávky. Cena je zaplatená okamihom pripísania príslušnej sumy na Bankový účet Prevádzkovateľa. Ak Používateľ neuhradí cenu v lehote splatnosti, vzniká Prevádzkovateľovi právo na odstúpenie od Zmluvy aj bez dodatočnej výzvy na zaplatenie ceny.

 

4.6.             Prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH. Daňový doklad (faktúru) vystaví Prevádzkovateľ Používateľovi po uhradení ceny a zašle ho v elektronickej podobe na e-mail Používateľa spolu s prijatím Objednávky.

 

4.7.             V prípade, že Používateľ bude v omeškaní so zaplatením ceny, tak Prevádzkovateľ môže obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie Služieb až dovtedy, než Používateľ cenu úplne uhradí. V prípade deaktivácie Služieb podľa predchádzajúcej vety bude Prevádzkovateľ uchovávať údaje na Používateľskom profile počas 3 rokov od deaktivácie Služieb. Po uplynutí tohto času môže Prevádzkovateľ všetky údaje zmazať bez možnosti ich obnovy.

 

 

 

V.                 Odstúpenie od Zmluvy

 

5.1.        Kandidát má právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď Kandidát a Prevádzkovateľ uzavreli Zmluvu.

 

5.2.        Kandidát odstúpi od Zmluvy jasným a zrozumiteľným vyhlásením uskutočneným v písomnej podobe alebo e-mailom vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy v písomnej podobe musí Kandidát doručiť na kontaktnú adresu Prevádzkovateľa. Odstúpenie od Zmluvy uskutočnené e-mailom musí Kandidát doručiť na kontaktnú e-mailovú adresu Prevádzkovateľa. Na zachovanie lehoty pre odstúpenie od Zmluvy uvedenej v predchádzajúcom odseku postačuje, ak Kandidát v jej priebehu, najneskôr však v posledný deň lehoty, odošle Prevádzkovateľovi vyhlásenie o tom, že od Zmluvy odstupuje. Kandidát môže od Zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Kandidát môže využiť vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.

 

5.3.        Ihneď po tom, čo Kandidát odstúpi od Zmluvy, budú Služby deaktivované.

 

5.4.        V prípade odstúpenia Kandidáta od Zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Kandidátovi všetky peňažné prostriedky, ktoré od Kandidáta na základe Zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, ktorým ich od Kandidáta získal, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Prevádzkovateľ môže vrátiť Kandidátovi peňažné prostriedky iným spôsobom, ak s tým Kandidát súhlasil a ak tým Kandidátovi nevzniknú ďalšie náklady.

 

5.5.        V prípade odstúpenia Kandidáta od Zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa začatia poskytovania Služby uhradí Kandidát Prevádzkovateľovi pomernú časť dojednanej ceny za Služby poskytnuté do okamihu odstúpenia od Zmluvy. Pohľadávku na zaplatenie pomernej časti ceny za Služby je Prevádzkovateľ oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke Kandidáta na vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré Prevádzkovateľ od Kandidáta prijal ako úhradu ceny za Službu.

 

5.6.        Tento článok Obchodných podmienok sa vzťahuje iba na odstúpenie od Zmluvy Kandidátom v zmysle ustanovenia § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku; nepoužije sa v prípade odstúpenia oprávnenej Zmluvnej strany z dôvodu porušenia Zmluvy druhou Zmluvnou stranou alebo z iných dôvodov alebo v prípade odstúpenia od Zmluvy Spoločnosťou.

 

 

VI.              SPRÁVANIE SA POUŽÍVATEĽOV

 

6.1.             Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených informácií, a to vrátane textu a fotografií. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä pri pridávaní inzerátu je možné zverejňovať fotografie, ktorých je Používateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv), je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so zákonom o štátnom jazyku, neuvádzal nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje.

6.2.             Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na Portáli a ním pridávané inzeráty a zverejnené Používateľské profily budú v súlade s Obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať Používateľský profil Používateľa v prípade, ak porušuje Obchodné podmienky.

6.3.             Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Obchodným podmienkam. Používateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa. 

 

VII.           ZRUŠENIE REGISTRÁCIE A POUŽÍVATEĽSKÉHO PROFILU

 

7.1.             Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho registráciu a Používateľský profil kedykoľvek v súlade s Obchodnými podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe: a) porušenia zákonov a právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie Používateľom;  b) porušenia týchto Obchodných podmienok; c) na vlastnú žiadosť Používateľa; d) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa.

 

VIII.         ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 

8.1.             Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.

8.2.             Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov a žiadneho zverejneného obsahu Používateľmi, a to vrátane textu aj fotografií. 

8.3.             Pre účely týchto Obchodných podmienok znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť Prevádzkovateľa také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti a ktoré Prevádzkovateľovi zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa a pod.. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito Obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

 

 

 

 

IX.              ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

9.1.             Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené Služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených Služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť.

9.2.             Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku

9.3.             V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@plus55.net.

9.4.             Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti. 

9.5.             Prevádzkovateľ Portálu je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave. 

9.6.             Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. 

 

X.                 Záverečné ustanovenia

 

10.1.          Práva a povinnosti medzi Zmluvnými stranami, ktoré Zmluva neupravuje, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom, Obchodným zákonníkom a Zákonom o elektronickom obchode.

 

10.2.          Ak zmluvný vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak si Zmluvné strany dojednávajú, že sa zmluvný vzťah riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov.

 

10.3.          Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy vrátane Obchodných podmienok stane alebo bude určené ako neplatné či nevynútiteľné, potom taká neplatnosť či nevynútiteľnosť neovplyvní platnosť alebo vynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy resp. Obchodných podmienok. V takom prípade sa Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné či nevynútiteľné ustanovenie platným a vynútiteľným ustanovením tak, aby sa dosiahol v maximálnej možnej miere, dovolenej právnymi predpismi, rovnaký účinok a výsledok, aký bol sledovaný nahradzovaným ustanovením.

 

10.4.          Prevádzkovateľ nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 2 písm. s) Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

10.5.          Dozor nad dodržiavaním povinností stanovených Zákonom o ochrane spotrebiteľa a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku vykonáva vo vymedzenom rozsahu Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Používateľ obrátiť so svojím podnetom či sťažnosťou.

 

10.6.          Pokiaľ Kandidát nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kandidát má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk. Kandidát má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kandidát môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10.7.          Súčasťou Obchodných podmienok sú nasledujúce prílohy, ktoré sú rovnako ako Obchodné podmienky neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy:

 

(A)               Príloha č. 1: Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy;

(B)               Príloha č. 2: Reklamačný poriadok

(C)               Príloha č. 3: Ochrana osobných údajov

 

10.8.          Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 

10.9.          Prevádzkovateľ je oprávnený po uzavretí Zmluvy znenie týchto Obchodných podmienok (vrátane Cenníka zverejneného na webe www.plus55.net) meniť či doplňovať, a to v primeranom rozsahu najmä (nie však výlučne) z dôvodov zmeny osobných alebo majetkových pomerov Prevádzkovateľa, zmeny obchodnej stratégie Prevádzkovateľa, zmeny trhových podmienok a pod.. Prevádzkovateľ oznámi zmenu či doplnenie Obchodných podmienok Používateľovi zaslaním nového znenia Obchodných podmienok na e-mail alebo zaslaním informácie na e-mail o zverejnení nových Obchodných podmienok na webe, a to najneskôr 1 mesiac pred účinnosťou nových Obchodných podmienok. V prípade, že Používateľ nebude s novým znením Obchodných podmienok súhlasiť, má právo vypovedať Zmluvu najneskôr do kalendárneho dňa predchádzajúceho dňu nadobudnutia účinnosti nových Obchodných podmienok s výpovednou lehotou končiacou ku kalendárnemu dňu predchádzajúcemu dňu nadobudnutia účinnosti nových Obchodných podmienok, nie však skôr ako k poslednému dňu obdobia, na ktoré si Používateľ predplatil platené Služby, pričom do ukončenia Zmluvy na základe tejto výpovede budú platné a účinné pôvodné Obchodné podmienky. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 – Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

 

(Vyplňte tento formulár a pošlite v písomnej podobe alebo e-mailom v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy).

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

Adresát:

plus55 s.r.o.

Zámocká 22

811 01 Bratislava

e-mailová adresa: info@plus55.net

 

 

Oznamujem týmto, že odstupujem od zmluvy uzavretej so spoločnosťou plus55 s.r.o. o poskytovaní Služieb, číslo Objednávky/Zmluvy [doplňte].

 

 

 

Meno a priezvisko Kandidáta:

Trvalé bydlisko:

Doručovacia adresa:

E-mailová adresa:

 

Podpis (ak sa odstúpenie podáva v listinnej podobe):

 

 

 

V _____________________ dňa _______________

 

 

 

 

______________________________

 

 

Príloha č. 2 – Reklamačný poriadok​