Skočiť na hlavný obsah

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti plus55 s.r.o. pre služby poskytované na stránke www.plus55.net

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Spoločnosť plus55 s.r.o. so Zámocká 22, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01, IČO: 51 053 420, spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 122755/B (ďalej len „spoločnosť"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.plus55.net (ďalej len „Stránka") a poskytovateľom služieb na stránke.

1.2 Spoločnosť vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú  práva a povinnosti spoločnosti a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb na stránke. 

1.3 Činnosťou spoločnosti nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č.  5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  platnom znení.

1.4 Nasledovné pojmy pre účely VOP sa interpretujú nasledovným spôsobom:

 • Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Stránke; za účelom nájsť vhodného zamestnanca.
 • Kandidát je fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované  na stránke za účelom nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť.
 • Databáza kandidátov je databázou obsahujúcou profily vytvorené a/alebo zverejnené Kandidátmi.
 • Služby predstavujú produkty, ktoré spoločnosť poskytuje Klientom a Kandidátom prostredníctvom Stránky.
 • Cenník je zoznam obsahujúci ceny služieb, ktoré spoločnosť poskytuje svojim Klientom.
 • Pracovná ponuka je inzerát zverejnený Klientom na stránke za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca.
 • Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.
 • Zákon je Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

2. Služby poskytované Kandidátom

Služby, ktoré Spoločnosť poskytuje Kandidátom, sú bezplatné. Pre využívanie Služieb poskytovaných Kandidátom sa vyžaduje registrácia na Stránke. Kandidát sa registruje uvedením prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Kandidát môže svoju registráciu kedykoľvek zrušiť, žiadosť o zrušenie registrácie môže zaslať e-mailom na adresu info@plus55.net.

Spoločnosť poskytuje Kandidátom nasledovné Služby:

 • Možnosť reagovať na zverejnenú Pracovnú ponuku 
 • Možnosť vytvoriť si a zverejniť profil v Databáze kandidátov na Stránke. Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť profil tak, aby bol v súlade so zaužívanými postupmi pre vytváranie profilov. Spoločnosť si ďalej  vyhradzuje právo nesprístupňovať/neposkytovať alebo vymazať z Databázy kandidátov profil, ktorý obsahuje nedostatočné informácie pre vyhľadávanie pracovnej príležitosti alebo ktorý podľa názoru Spoločnosti obsahuje údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním pracovnej  príležitosti (napr.: politické a náboženské názory, vulgarizmy a pod.).

 

3. Služby poskytované Klientom
Služby, ktoré Spoločnosť poskytuje Klientom sú spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka zverejneného na Stránke. Pre využívanie Služieb poskytovaných Klientom sa vyžaduje registrácia na Stránke a uhradenie poplatku za poskytovanie služieb podľa Cenníka. Klient sa registruje uvedením prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Klient môže svoju registráciu kedykoľvek zrušiť, žiadosť o zrušenie registrácie môže zaslať e-mailom na adresu info@plus55.net.

Spoločnosť poskytuje Klientom nasledovné Služby:

 • Zverejnenie Pracovnej ponuky
 • Prístup do databázy kandidátov
 • Zverejnenie loga klienta na stránke

 

3.1 Zverejnenie Pracovnej ponuky
Klient je po ukončení registrácie a uhradení poplatku za poskytovanie služieb oprávnený zverejňovať na Stránke Pracovné ponuky. Pracovné ponuky sa zverejňujú podľa nasledujúcich pravidiel:

 1. Klient sám zverejní Pracovnú ponuku a určí jej obsah.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade so zaužívanými postupmi pre zverejňovanie ponúk.
 3. Dobu zverejnenia pracovnej ponuky určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia Pracovnej ponuky musí byť v súlade s platným Cenníkom zverejneným na Stránke.
 4. Spoločnosť si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku:
 • ktorá je v rozpore s legislatívou Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,
 • v ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do  zamestnania platbou manipulačného alebo iného poplatku,
 • ktorá obsahuje nepravdivé údaje
 • ktorá môže poškodiť dobré meno Spoločnosti alebo tretej osoby,
 • erotického charakteru, resp. takú Pracovnú ponuku, ktorá vzbudzuje podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,
 • ktorá nedodržuje zásady rovnakého zaobchádzania a/alebo je v rozpore so zákazom diskriminácie.

 

3.2 Prístup do databázy kandidátov
Spoločnosť umožňuje Klientom prístup do Databázy kandidátov. Klient je oprávnený údaje o Kandidátoch získané z Databázy kandidátov využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného zamestnanca.

 

3.3 Zverejnenie loga Klienta na Stránke 
Viac informácií v Cenníku zverejnenom na Stránke.

 

4. Ochrana Osobných údajov

4.1 Poskytnutie služby Zverejnenie Pracovnej ponuky

 1. Spoločnosť poskytuje svojim Klientom možnosť zverejňovať Pracovné ponuky na Stránke. Kandidáti sú oprávnení reagovať na zverejnené Pracovné ponuky. Spoločnosť archivuje reakcie Kandidátov na Pracovné ponuky zverejnené na Stránke.
 2. Reakcie na Pracovné ponuky zverejnené na Stránke obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za osobné  údaje. Preto tieto osobné údaje môžu byť spracúvané iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pri registrácii na Stránke dáva svoj súhlas na spracúvanie svojich Osobných údajov Spoločnosťou.
 3. Spoločnosť spracúva osobné údaje Kandidáta za účelom poskytnutia pomoci dotknutej osobe ako Kandidátovi, nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Spoločnosť za týmto účelom archivuje odpovede odoslané Kandidátmi na Pracovné ponuky zverejnené na Stránke a zabezpečuje ich odoslanie (poskytnutie) Klientovi, ktorý Pracovnú ponuku na Stránke zverejnil.
 4. Kandidát potvrdzuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu určitú v trvaní 10 rokov. Tento súhlas na spracúvanie osobných údajov je Kandidát oprávnený kedykoľvek odvolať.
 5. Reakcia na Pracovnú ponuku zverejnenú na Stránke zahŕňa: kontaktné údaje (e-mail a telefón). Uvedenie ďalších údajov v reakcii na Pracovnú ponuku je na výlučnom rozhodnutí Kandidáta. 
 6. Kandidát prostredníctvom Stránky pošle Klientovi svoj životopis spolu s prílohami a prostredníctvom Stránky môže Klientovi udeliť súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do výberového procesu. Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre Klienta je na výlučnom a dobrovoľnom rozhodnutí Kandidáta. 
 7. Klient vyhlasuje, že bez poskytnutia výslovného súhlasu Kandidáta je oprávnený spracúvať osobné údaje iba na základe iného vhodného právneho základu podľa Nariadenia.
 8. Klient vyhlasuje, že akceptuje skutočnosť, že Spoločnosť nezískava osobné údaje na základe poverenia od Klienta. Spoločnosť získava osobné údaje a ich následne poskytuje Klientovi na základe výslovného súhlasu Kandidáta. Pri zverejnení Pracovnej ponuky Spoločnosť aj Klient majú postavenie samostatného prevádzkovateľa osobných údajov, preto po získaní osobných údajov konajú voči Kandidátovi samostatne a vo vlastnom mene. 
 9. Klient sa zaväzuje, že osobné údaje získané prostredníctvom Stránky bude využívať iba pre účel nájdenia vhodného zamestnanca, osobné  údaje získané prostredníctvom Stránky nie je oprávnený využívať pre iný účel. Klient po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť si svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

 

4.2 Poskytnute služby Prístup do Databázy kandidátov

 1. Medzi Služby poskytované spoločnosťou na Stránke patrí možnosť Kandidáta vytvoriťsi profil a zverejniť ho v Databáze kandidátov.
 2. Profily uložené v Databáze kandidátov obsahujú údaje, ktoré sa podľa  Nariadenia považujú za osobné údaje. Preto tieto osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pri registrácii na Stránke dáva svoj súhlas na spracúvanie svojich Osobných údajov Spoločnosťou.
 3. Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie pomoci dotknutej osobe ako Kandidátovi nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Spoločnosť na základe súhlasu dotknutej osoby je oprávnená osobné údaje uvedené v profile poskytnúť svojim Klientom.
 4. Osobné údaje uvedené v profile sa poskytujú Klientom prostredníctvom Stránky, a to v trvaní 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu Kandidáta na spracúvanie osobných údajov. Po ukončení vyššie uvedenej doby budú osobné údaje uvedené v profile neprístupné.
 5. Zverejnenie profilu na prezeranie pre Klientov je na výlučnom rozhodnutí Kandidáta a môže ho kedykoľvek ukončiť alebo opätovne obnoviť. Na základe žiadosti Kandidáta zaslanej e-mailom na adresu info@plus55.net je spoločnosť povinná osobné údaje uvedené v profile Kandidáta definitívne vymazať.
 6. Ak uplynie 10 rokov od udelenia súhlasu Kandidáta do svojho profilu na Stránke, budú osobné údaje uvedené v profile Kandidáta na stránke vymazané. 
 7. Profily uložené v Databáze kandidátov zahŕňajú: kontaktné  údaje (e-mail a telefón), dátum narodenia, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej  oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má Kandidát záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá  prácu a požadovaný druh pracovného pomeru. Uvedenie ďalších údajov je na výlučnom rozhodnutí Kandidáta.
 8. Klient berie na vedomie, že Spoločnosť nezískava osobné údaje na základe poverenia Klienta. Spoločnosť získava osobné údaje a ich následne poskytuje Klientovi na základe výslovného súhlasu Kandidáta.
 9. Klient vyhlasuje, že akceptuje skutočnosť, že Spoločnosť nezískava osobné údaje na základe poverenia od Klienta. Spoločnosť získava osobné údaje a ich následne poskytuje Klientovi na základe výslovného súhlasu Kandidáta. Pri zverejnení Pracovnej ponuky Spoločnosť aj Klient majú postavenie samostatného prevádzkovateľa osobných údajov, preto po získaní osobných údajov konajú voči Kandidátovi samostatne a vo vlastnom mene. 
 10. Klient sa zaväzuje, že osobné údaje získané prostredníctvom Stránky bude využívať iba pre účel nájdenia vhodného zamestnanca, osobné údaje získané prostredníctvom Stránky nie je oprávnený využívať pre iný účel. Klient po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť si svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

 

5. Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu

5.1 Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta na Stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Klient si vytvorí vlastný účet, ktorý je chránený prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániťprihlasovacie údaje pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.

5.2 Služby plus55 sa objednávajú prostredníctvom e-mailovej objednávky Klienta na adresu info@plus55.net.

5.3 Klient zadaním objednávky vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v Pracovnej ponuke.

5.4 Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (e-mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednanej Služby zo strany Spoločnosti.  Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky zo strany Spoločnosti.

5.5 Objednávka potvrdená Spoločnosťou je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. 

5.6 Zmluvný vzťah je možné pred uplynutím doby jeho platnosti ukončiť:

 1. písomnou dohodou zmluvných strán,
 2. odstúpením zo strany Spoločnosti, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto VOP, pričom za porušenie povinnosti podstatným spôsobom sa považuje najmä
 • zverejnenie Pracovnej ponuky v rozpore s ustanoveniami článku 3.  VOP,
 • využívanie údajov o Kandidátoch na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca, 
 • využívanie Služieb poskytovaných na Stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Spoločnosti alebo iných fyzických a právnických osôb,

5.7 Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvného vzťahu sa doručuje druhej zmluvnej strane na ňou uvedenú e-mailovú adresu.

5.8 Ak bez zavinenia Spoločnosti Klient nevyužije objednané Služby, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Spoločnosť nezodpovedá.

 

6. Cena Služieb a platobné podmienky

6.1 Cena Služby je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Stránke v  deň objednania Služby.

6.2 Na základe e-mailovej objednávky zaslanej Klientom na info@plus55.net zašle spoločnosť Klientovi faktúru za objednané Služby. 

6.3 Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

6.4 Po úhrade faktúry (pripísaní finančných prostriedkov na účet Spoločnosti), poskytne spoločnosť Klientovi prístup k využívaniu Služieb na Stránke.

 

7. Zodpovednosť za škodu

7.1 Spoločnosť nie je zodpovedná za obsahovú stránku Služby poskytnutej na Stránke, Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Stránke zodpovedá  výlučne Klient. 

7.2 Klient je povinný chrániť údaje získané z Databázy kandidátov alebo formou reakcie na zverejnenú Pracovnú ponuku pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené  alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. 

7.3 Spoločnosť nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze kandidátov.

7.4 Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Spoločnosti z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Spoločnosť v celom rozsahu odškodniť.

7.5 Spoločnosť nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.

7.6 Spoločnosť nezodpovedá Kandidátom za nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani za trvanie pracovného pomeru.

7.7 Spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Stránky.

7.8 Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosťza zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

7.9 Spoločnosťzodpovedá Klientovi za škodu spôsobenú s jej technickým a softvérovým zariadením, v súvislosti so zmluvným vzťahom podľa týchto VOP, maximálne do výšky, ktorá zodpovedá sume uhradenej Klientom za objednanú Službu.

 

8. Reklamačný poriadok

8.1 Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba"), ktorá sa vyskytla na Stránke v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Spoločnosti sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 súvislých hodín. Chybou na strane Spoločnosti nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Spoločnosť nezodpovedá.

8.2 Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.

8.3 Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Spoločnosti, e-mailom na adresu: info@plus55.net. Spoločnosťsa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

 

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1 Všetky vzťahy neupravené vo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

9.2 Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiťiba písomnou dohodou Zmluvných strán.

 

Posledná aktualizácia dňa 31.1.2024