Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace pro subjekt údajů a oznámení o právech subjektu údajů podle článků 13 a 15 až 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 /ES (obecné nařízení o ochraně údajů)

Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Při zpracovávání Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a zajišťujeme jejich ochranu v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni námi používaných prostředků.

Tento dokument Vám poskytne informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji při návštěvě a poskytování služeb prostřednictvím internetové stránky www.plus55.net, jak nás můžete kontaktovat, máte-li dotaz ohledně zpracování svých osobních údajů a také další důležité informace.

Doporučujeme Vám, abyste si informace obsažené v tomto dokumentu pečlivě přečetli. Změny týkající se podmínek ochrany osobních údajů Vám budou sděleny formou aktualizace tohoto dokumentu. Tímto způsobem zajistíme, abyste vždy měli k dispozici aktuální informace o tom, za jakých podmínek zpracováváme Vaše osobní údaje.

 

O nás - plus55 s.r.o.

plus55 je unikátní portál pro generaci odborníků a specialistů nad 55 let, který propojuje kandidáty a společnosti z různých odvětví a zemí.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů se řídíme nejen právními předpisy Slovenské republiky, ale také nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.j. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů), jakož i dalšími právními předpisy.

Provozovatelem informačního systému, ve kterém jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy, je společnost:

plus55 s.r.o.
Zámocká 22, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01
IČ: 51 053 420

Společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.j. 122755/B

 

Kontaktní údaje
Emailová adresa: info@plus55.net
Telefonní číslo: +421 905 961 626

Odpovědná osoba představuje osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů v plus55 s.r.o.. Odpovědná osoba Vám zodpoví případné dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, povinností vyplývajících nám z příslušných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů nebo dotazy k informacím obsaženým v tomto dokumentu. Odpovědnou osobu můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů: e-mailová adresa: info@plus55.net.

 

Zásady zpracování osobních údajů

Základními zásadami zpracování Vašich osobních údajů jsou:

 • „Zásada zákonnosti, spravedlnosti a transparentnosti“ - Vaše osobní údaje zpracováváme vždy zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně

 • „Zásada omezení účelu“ - Vaše osobní údaje jsou získávány pro konkrétně určené výslovně uvedené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s původním účelem jejich zpracování

 • „Zásada správnosti“ - zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou správné a podle potřeby i aktualizované

 • „Zásada minimalizace údajů“ – zpracováváme pouze konkrétní osobní údaje, které jsou nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování

 • „Zásada minimalizace uchovávání“ - uchováváme Vaše osobní údaje ve formě, která umožňuje Vaši identifikaci pouze do doby, než je to potřebné pro účely, pro které se osobní údaje zpracovávají

 • „Zásada integrity a důvěrnosti“ - osobní údaje zpracováváme způsobem, který zaručuje jejich přiměřenou bezpečnost, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím přiměřených technických nebo organizačních opatření

 

Zpracování osobních údajů při návštěvě internetové stránky www.plus55.net

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje návštěvníků internetové stránky zaznamenáváme a používáme pouze v rozsahu potřebném pro provozování funkční stránky a jejího obsahu a služeb. To znamená, že shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč automaticky přenáší a dočasně se ukládají do logovacího souboru. Jedná se o následující údaje: IP adresa dožadujícího počítače, datum a čas přístupu, název a URL staženého souboru, webová stránka, ze které se uskutečňuje přístup, použitý prohlížeč a případně i operační systém Vašeho počítače, jakož i jméno Vašeho provozovatele přístupu na internet.

Účelem zpracování těchto údajů je všeobecná administrativa internetové stránky, zajištění hladkého připojení na stránku a zajištění pohodlného používání stránky.

 

Právní základ

Právním základem zpracování osobních údajů je Čl. 1 písm. f) Všeobecného nařízení o ochraně údajů, jelikož zpracování výše uvedených údajů je nezbytné pro provozování internetové stránky. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů pro tento účel zpracování není zákonným ani smluvním požadavkem, avšak bez jejich zpracování není možné naši internetovou stránku navštívit. Zpracování těchto údajů je dotčená osoba oprávněna namítat.

Doba uchovávání

Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytnou pro dosažení účelu jejich zpracování. Osobní údaje dotčené osoby se vymažou, když dojde k naplnění účelu.

 

Zpracovávání osobních údajů při návštěvě a využívání služeb na internetové stránce www.plus55.net

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů naleznete nižší informace o konkrétních procesech, rozsahu a účelech zpracování údajů, právních základech zpracování a příslušné době jejich uchovávání.

Kontaktní formulář

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Návštěvník internetové stránky na základě vlastního rozhodnutí je oprávněn kontaktovat společnost plus55 s.r.o. prostřednictvím online kontaktního formuláře. Pro používání kontaktního formuláře je nezbytné, abyste nám poskytli následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, obsah zprávy. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění vzájemné komunikace a vyřízení Vašich podnětů resp. reklamací.

Právní základ

Právním základem zpracování osobních údajů je Čl. 1 písm. a) Všeobecného nařízení o ochraně údajů tzn. Váš výslovný souhlas. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro vyřízení Vaší žádosti, proto žádáme, abyste nám pro tento účel poskytli svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel není zákonným ani smluvním požadavkem, avšak bez jejich zpracování není možné Vaši žádost či jiný podnět řádně vyřídit. Váš souhlas ke zpracování osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

Doba uchovávání

Váš souhlas ke zpracování osobních údajů můžete kdykoli odvolat, jinak Vaše osobní údaje plus55 s.r.o. zpracovává po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů. Po uplynutí tohoto období Vaše osobní údaje budou vymazány.

 

 

Osobní údaje v databázi kandidátů

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Mezi služby poskytované kandidátům patří možnost prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na internetové stránce vytvořit si profil a zpřístupnit/poskytnout jej v databázi kandidátů vytvořené na internetové stránce obchodním partnerům plus55 s.r.o.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí pomoci dotčené osobě jako kandidátovi najít si vhodnou pracovní příležitost. plus55 s.r.o., na základě souhlasu dotčené osoby a za účelem uvedeném v předchozí větě, je oprávněna osobní údaje uvedené v profilu dotčené osoby zpřístupnit/poskytnout svým obchodním partnerům.

V zájmu poskytnutí pomoci při vyhledávání pracovního místa je plus55 s.r.o. oprávněná prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu informovat dotčenou osobu o pracovních nabídkách zveřejněných obchodními partnery společnosti. Takové zpracování osobních údajů je dotčená osoba oprávněna namítat.

Profily uložené v databázi kandidátů zahrnují: kontaktní údaje (e-mail a telefon), datum narození, nejvyšší dosažené vzdělání, určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má zájem, určení lokality, ve které hledá práci, požadovaný druh pracovního poměru, určení pohlaví (výlučně pro účely statistického zpracování). Uvedení dalších údajů v profilu je na výlučném rozhodnutí dotčeného zájemce o práci.

Pro vytvoření profilu v databázi kandidátů se vyžaduje registrace na internetové stránce. Zaregistrujete se uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailové zprávy plus55 s.r.o. s vyjádřením Vaší vůle zrušit registraci.

Právní základ

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v databázi kandidátů a poskytovány obchodním partnerům provozovatele podle Čl. 1 písm. a) Všeobecného nařízení, tzn. se souhlasem dotčené osoby.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v databázi kandidátů i podle článku. Čl. 1 písm. f) Všeobecného nařízení, tzn. oprávněný zájem, za účelem poskytnutí informace (prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu) o pracovních nabídkách zveřejněných obchodními partnery společnosti. Po odhlášení z SMS zprávy nebo e-mailu, Vám již nebudeme zasílat tyto elektronické zprávy a nebudeme pro tento účel zpracovávat Vaše osobní údaje.

Doba uchovávání

Osobní údaje uvedené v profilu dotčené osoby se zpřístupňují/poskytují našim obchodním partnerům prostřednictvím internetové stránky, a to v trvání 10 let ode dne udělení Vašeho souhlasu ke zpracování osobních údajů. Po ukončení výše uvedené doby budou Vaše osobní údaje uvedené v životopisu nadále uchovávány pro případ, že se rozhodnete svůj životopis opět zpřístupnit našim obchodním partnerům.

Po uplynutí 3-ročního období od Vašeho posledního přihlášení do registrace vytvořené na internetové stránce budou údaje v databázi životopisů definitivně anonymizovány a dále využívány výlučně pro statistické účely. Na základě písemné žádosti subjektu údajů je plus55 s.r.o. povinná osobní údaje definitivně vymazat

 

Osobní údaje v reakci na pracovní nabídku

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Mezi služby poskytované společností plus55 s.r.o. patří možnost zveřejnit pracovní nabídku na internetové stránce, přičemž tyto pracovní nabídky zveřejňují obchodní partneři naší společnosti. Kandidáti jsou oprávněni reagovat (odpovídat) na tyto pracovní nabídky. Odpověď na zveřejněnou pracovní nabídku na internetové stránce zahrnuje: kontaktní údaje (e-mail nebo telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pohlaví (výlučně pro účely statistického zpracování). Uvedení dalších údajů v odpovědi na pracovní nabídku je na výlučném rozhodnutí dotčeného zájemce o práci.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí pomoci dotčené osobě jako kandidátovi najít si vhodnou pracovní příležitost. plus55 s.r.o. za tímto účelem archivuje odpovědi odeslané zájemci o práci na pracovní nabídky zveřejněné na internetové stránce a zajišťuje jejich odeslání (poskytnutí) obchodnímu partnerovi, který pracovní nabídku na internetové stránce zveřejnil.

Právní základ plus55 s.r.o.

Odpovědi na pracovní nabídky zveřejněné na internetové stránce, archivované společností plus55 s.r.o., obsahují údaje, které se podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů považují za osobní údaje. Tyto osobní údaje mohou být plus55 s.r.o. zpracovávány pouze podle Čl. 1 písm. a) Všeobecného nařízení o ochraně údajů, tzn. se souhlasem dotčené osoby.

Právní základ obchodního partnera společnosti plus55 s.r.o.

Obchodní partner společnosti plus55 s.r.o. (který pracovní nabídku zveřejnil) je oprávněn zpracovávat osobní údaje kandidáta pouze na základě právního základu podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů a za účelem najít vhodného zaměstnance, přičemž obchodní partner plus55 s.r.o. je oprávněn sám rozhodnout o právním základě zpracování osobních údajů. Například zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kandidát. Kandidát prostřednictvím internetové stránky pošle obchodnímu partnerovi plus55 s.r.o., který pracovní nabídku zveřejnil, svůj životopis spolu s přílohami a prostřednictvím internetové stránky může tomuto obchodnímu partnerovi udělit souhlas ke zpracování osobních údajů za účelem zařazení do dalšího výběrového procesu, resp. do databáze uchazečů daného obchodního partnera. Poskytnutí souhlasu ke zpracování osobních údajů pro obchodního partnera je na výlučném a dobrovolném rozhodnutí zájemce o práci.

plus55 s.r.o. nezískává osobní údaje na základě pověření od obchodního partnera. plus55 s.r.o. získává osobní údaje a následně je poskytuje obchodnímu partnerovi na základě výslovného souhlasu kandidáta. Při zveřejnění pracovní nabídky, plus55 s.r.o. i obchodní partner, který pracovní nabídku zveřejnil, mají postavení samostatného provozovatele osobních údajů, proto po získání osobních údajů jednají vůči kandidátovi samostatně a vlastním jménem. Tímto není dotčeno právo kandidáta, jako dotčené osoby, uplatnit svá práva podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů u každého provozovatele a vůči každému provozovateli.

Doba uchovávání

Pro využívání této služby se vyžaduje registrace na internetové stránce. Zaregistrujete se uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailové zprávy plus55 s.r.o. s vyjádřením Vaší vůle zrušit registraci. Souhlas ke zpracování osobních údajů je dán plus55 s.r.o. na dobu určitou a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů. V rámci uvedeného období má zájemce o práci možnost na internetové stránce pracovat se svými odpověďmi na pracovní nabídky (prohlížet, opět využívat, znovu poslat, atd.). Tento souhlas ke zpracování osobních údajů je kandidát oprávněn kdykoli i během výše uvedeného desetiletého období odvolat.

 

Registrace na internetové stránce

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Pro využívání služeb poskytovaných kandidátům se vyžaduje registrace na internetové stránce. Kandidát se registruje uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla. Registrace kandidátům umožňuje reagovat na pracovní nabídku a vytvořit a zveřejnit profil na internetové stránce.

Právní základ

Vzhledem ke skutečnosti, že podle Všeobecného nařízení o ochraně údajů e-mailová adresa může být osobním údajem, je nezbytné, aby dotčená osoba před vytvořením registrace poskytla souhlas podle čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nařízení o ochraně údajů se zpracováním osobních údajů.

Doba uchovávání

Souhlas ke zpracování osobních údajů lze kdykoli odvolat, jinak souhlas zanikne po uplynutí 10 let ode dne udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů, avšak souhlas lze kdykoli odvolat.

 

Subdodavatelé

Při poskytování svých služeb využívá plus55 podporu subdodavatelů, kteří mohou mít přístup k osobním údajům dotčených osob. Takovými příjemci mohou být IT administrátor, poskytovatelé některých administrativních činností, vývoj a administrace webové stránky, jakož i provozovatel cloudového řešení.

 

Cookies

Rozsah a účel zpracování

Cookies - jsou malé soubory, které se stahují do zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon atd.) během používání Internetové stránky. Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost Internetové stránky. Cookies obecně nemají žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé, které zůstanou v zařízení i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookies.

Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě Internetové stránky. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím Internetové stránky, zahrnují: typ prohlížeče, internetovou adresu, ze které se připojil na Internetovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Pro zobrazování relevantnějších reklam jsou některé cookies stanoveny reklamním systémem třetích stran, jako je Google Adsense. Toto lze vypnout v účtu Google. Počítač lze nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou funkční.

Pro lepší orientaci uživatelů a individualizovanou prezentaci služeb používáme trvalé cookies. Také používáme tzv. dočasné cookies (session cookies), které se po zavření prohlížeče automaticky odstraní. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o používání souborů cookies. To Vám zajistí transparentnost používání cookies. Důležité: pokud zcela vyloučíte používání souborů cookies, pravděpodobně nebudete moci používat určité funkcionality naší Internetové stránky. Na naší Internetové stránce používáme následujících pět kategorií souborů cookies: nezbytné cookies (necessary cookies), soubory cookies zaznamenávající aktivitu (performance cookies), funkční / personalizované soubory cookies (functionality / personalization cookies), dočasné soubory cookies (transient cookies) a cílené soubory cookies (targeting cookies).

Absolutně nezbytné soubory cookies (necessary cookies) jsou nezbytné, aby se návštěvníci mohli pohybovat na Internetové stránce a využívat její funkce. Bez těchto souborů cookies vám nemůžeme poskytnout určité služby resp. funkce Internetové stránky. Tyto cookies se používají k identifikaci registrovaných uživatelů.

Soubory cookies zaznamenávající aktivitu (performance cookies): tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají Internetovou stránku. Tyto soubory cookies neshromažďují žádné údaje, které lze použít k identifikaci návštěvníků. Všechny informace shromážděné pomocí těchto souborů cookies jsou anonymní.

Funkční / personalizované soubory cookies (functionality / personalization cookies): tyto soubory cookies umožňují zapamatovat si předchozí informace o návštěvníkovi (například uživatelské jméno, jazyk nebo vybraný trh), aby nabízely optimalizované funkce přizpůsobené potřebám návštěvníka. Tyto soubory cookies neshromažďují informace, které mohou být použity pro reklamní účely a nemohou sledovat, kde jste byli na internetu mimo naši Internetovou stránku.

Funkční / personalizované soubory cookies slouží k rozpoznání návštěvníků Internetové stránky. Na Internetové stránce se používají dočasné soubory cookies, které se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Tento typ cookies nám umožňuje uložit Vaše relační číslo (session ID), které Vám umožňuje přiřadit různé žádosti prohlížeče ke společné relaci a umožnit nám rozpoznat Vaše koncové zařízení během dalších návštěv na Internetové stránce.

Právní základ

Vzhledem k výše uvedeným informacím Vás informujme, že zpracovávání osobních údajů pomocí souborů cookies podle článku Čl. 6 ods. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně údajů se uskutečňuje na základě oprávněného zájmu plus55 (nezbytné soubory cookies) nebo Čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nařízení o ochraně údajů - výslovného souhlasu dotčené osoby (zejména cílené soubory cookies, marketingové cookies, soubory cookies zaznamenávající aktivitu a personalizované soubory cookies).

Odmítnutí cookies je na svobodné vůli konkrétního návštěvníka Internetové stránky. Soubory cookies můžete vymazat nebo předem nastavit váš internetový prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo vás upozorňoval, když se server snaží zaslat vám cookies.

V případě poskytnutí souhlasu s používáním souborů cookies na základě reference ("cookie banneru"), na Internetové stránce, právním základem zpracování osobních údajů u dotčených cookies je Váš souhlas podle čl. Čl. 1 písm. a) Všeobecného nařízení o ochraně údajů.

Doba uchovávání

Údaje přenášené pomocí cookies se zpracovávají pouze po dobu nezbytnou pro dosažení výše popsaného účelu jejich používání. Jakmile údaje přenášené cookies již nejsou potřebné, budou vymazány.

 

Doplňky (pluginy)

Naše Internetová stránka obsahuje doplňky pluginy sociálních sítí:

„Facebook“ (Facebook Inc, se sídlem 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA). Víc informací: https://en-gb.facebook.com/policy.php

„Youtube“ (Youtube LLC, se sídlem 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Víc informací: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

„LinkedIn“ (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA). Víc informací: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-pri...

Tyto služby jsou poskytovány příslušnými společnostmi („provozovateli“). Na základě údajů přenášených příslušnými službami přes sociální pluginy je služba schopna Vás přihlásit do Vašeho účtu, pokud je to nutné. Po přihlášení do jedné ze sociálních sítí provozovatelů, provozovatelé mohou okamžitě přiřadit návštěvu této Internetové stránky do Vašeho profilu.

Pokud pracujete se sociálními doplňky, tak se příslušné informace také přenášejí přímo na server provozovatelů a uloží se tam. Tyto informace mohou být také publikovány v sociální síti a zobrazeny tam pod Vašimi kontakty. Chcete-li zabránit takovému okamžitému přiřazení údajů shromážděných prostřednictvím naší internetové stránky do Vašeho profilu, musíte se odhlásit z Vašeho účtu příslušného poskytovatele před návštěvou naší internetové stránky. Údaje o rozsahu a účelu sběru údajů příslušnou službou, i o dalším zpracování a takovém používání Vašich údajů naleznete v informacích o ochraně údajů přímo na webové stránce služby příslušného provozovatele.

 

Práva subjektů údajů

Společnost plus55 s.r.o. přijme vhodná opatření s cílem poskytnout subjektu údajů veškeré informace uvedené v článcích 13 a 14 Všeobecného nařízení o ochraně údajů a veškerá oznámení podle článků 15 až 22 a článku 34 Všeobecného nařízení o ochraně údajů, které se týkají zpracování, a to ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, formulované jasně a jednoduše, a to zejména v případě informací určených zvláště dítěti. Informace se poskytují písemně nebo jinými prostředky, včetně v případě potřeby elektronickými prostředky. Pokud o to požádala dotčená osoba, informace mohou být poskytnuty ústně za předpokladu, že byla prokázána totožnost dotčené osoby jiným způsobem. Dotčená osoba má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace:

 • účely zpracování

 • kategorie dotčených osobních údajů

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodní organizace

 • pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, není-li to možné, kritéria pro její určení

 • existence práva požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotčené osoby nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo namítat proti takovému zpracování

 • právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu

 • nebyly-li osobní údaje získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj

 • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování.

 

Dotčená osoba má právo na to, aby provozovatel osobních údajů bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

Dotčená osoba je oprávněna požádat společnost plus55 s.r.o. o výmaz svých osobních údajů. Veškeré souhlasy ke zpracování osobních údajů poskytnuté společnosti plus55 s.r.o. jsou odvolatelné. Vaši žádost pošlete na e-mailovou adresu: info@plus55.net.

Dozorovým orgánem je Úrad na ochranu osobných údajov SR 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Dotčená osoba je oprávněna podat stížnost k dozorčímu orgánu.

 

Poslední aktualizace dne 31.1.2024