Skočiť na hlavný obsah

Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.                   Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov  a poskytuje ochranu osobných údajov Používateľov v súlade so Všeobecným nariadením ochrany údajov.

 

2.                   Identifikačné údaje Prevádzkovateľa: plus55 s.r.o., sídlo: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 122755/B, IČO: 51 053 420. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: e-mailová adresa info@plus55.net, telefónne číslo: +421 903 500 053.

 

3.                   Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov aj bez jeho súhlasu spracovávať jeho osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie uzavretej Zmluvy a splnenie jej hlavného účelu a sú nimi najmä:  titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, pracovné preferencie, vzdelanie, pracovné skúsenosti, jazykové vedomosti, všeobecné zručnosti, IT zručnosti, absolvované kurzy a školenia, kontaktná e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, aktuálna pracovná pozícia, fotografia a iné základné údaje uvedené v životopise s cieľom uzavrieť a plniť Zmluvu. Používateľ berie na vedomie, že bez toho, aby vyššie uvedené osobné údaje alebo ich časť Prevádzkovateľovi poskytol nebude možné plniť Zmluvu a nebude dosiahnutý účel, pre ktorý je uzavretá. Poskytnutie týchto osobných údajov je teda zmluvnou požiadavkou. Používateľ je informovaný, že Prevádzkovateľ môže tieto osobné údaje poskytnúť Spoločnostiam ako potenciálnym zamestnávateľom so sídlom mimo Slovenskej republiky, a to do všetkých členských štátov Európskej únie, s čím vyslovuje súhlas. Používateľ súhlasom s týmto dokumentom Ochrana osobných údajov vyslovene potvrdzuje, že bol Prevádzkovateľom poučený o tom, že poskytnutie jeho osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou plnenia Zmluvy.

 

4.                   V prípade, ak Používateľ v Používateľskom profile poskytne iné osobné údaje vrátane osobitnej kategórie osobných údajov, ktoré nie sú pre účely plnenia Zmluvy nevyhnutné berie na vedomie, že tieto osobné údaje poskytuje dobrovoľne a bez toho, aby Prevádzkovateľ od neho takého osobné údaje vyslovene požadoval. Vzhľadom k tomu pre tento prípad Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním týchto dobrovoľne poskytnutých osobných údajov, a to prostredníctvom tzv. check boxu pripojeného v Používateľskom profile pre účely ich umiestnenia v Používateľskom profile a sprístupnenia potenciálnym zamestnávateľom aj mimo Slovenskej republiky, a to do všetkých členských štátov Európskej únie počas trvania Zmluvy medzi Používateľom a Prevádzkovateľom. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@plus55.net, ktorý bude obsahovať odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytol na základe súhlasu. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Používateľ súhlasom s týmto dokumentom Ochrana osobných údajov vyslovene potvrdzuje, že bol Prevádzkovateľom poučený o tom, že poskytnutie jeho osobných údajov, ktoré od neho Prevádzkovateľ nepožaduje pre účely plnenia Zmluvy, je dobrovoľné.

 

5.                   Používateľ je povinný uviesť všetky svoje osobné údaje správne a pravdivo. Ak sa akýkoľvek osobný údaj Používateľa zmení, je Používateľ povinný o tejto zmene informovať Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu.

 

6.                   Osobné údaje Používateľa budú Prevádzkovateľom pre účely uzavretia a plnenia Zmluvy spracované v elektronickej podobe a Prevádzkovateľ ich môže uchovávať na čas, ktorý je nevyhnutný na účel ich spracovania, t. j. po celý čas trvania Zmluvy a 3 roky po jej ukončení.

 

7.                   Súčasne Používateľ súhlasom s týmto dokumentom  Ochrana osobných údajov vyhlasuje, že mu boli poskytnuté informácie podľa čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to konkrétne o:

A.     o totožnosti prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť plus55 s.r.o., sídlo: Zámocká 22, 811 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 122755/B, IČO: 51 053 420. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: e-mailová adresa info@plus55.net, telefónne číslo: +421 903 500 053;

B.      o účele spracúvania osobných údajov, ktorým je plnenie uzavretej Zmluvy medzi Používateľom a Prevádzkovateľom;

C.      o kategóriách osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom, ktorými sú všetky údaje, ktoré Používateľ o sebe uvedie vo svojom Používateľskom profile podľa bodov 3 a 4 tohto dokumentu vyššie;

D.     o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, ktorými sú Spoločnosti ako potencionálni zamestnávatelia;

E.      o dobe uchovávania osobných údajov, t.j. po celý čas trvania Zmluvy a 3 roky po jej ukončení;

F.      o informáciách týkajúcich sa práv dotknutej osoby v zmysle čl. 15 až 22 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sú bližšie špecifikované v bodoch 8 až 17;

G.     o práve podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

H.      o informáciách, že poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie Zmluvy a o prípadných následkoch neposkytnutia takýchto údajov.

 

8.                   Používateľ súhlasom s týmto dokumentom  Ochrana osobných údajov vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby v zmysle čl. 15 až 22 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorými sú:

A.             právo dotknutej osoby na prístup k údajom;

B.             právo na opravu;

C.             právo vymazanie (právo „na zabudnutie“);

D.            právo na obmedzenie spracúvania;

E.             právo na prenosnosť údajov;

F.             právo namietať;

G.            dotknutá osoba má právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania;

H.            dotknutá osoba má právo žiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

 

9.                   Používateľ má podľa čl. 15 Všeobecného nariadenia o ochrane  právo od Prevádzkovateľa vyžadovať nasledovné informácie:

 

(A)               o potvrdení, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané;

(B)               o účeloch spracúvania osobných údajov

(C)               o kategórii spracúvaných osobných údajov

(D)              o príjemcoch alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

(E)               o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

(F)               o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo o práve namietať proti takémuto spracúvaniu;

(G)               o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;

(H)              ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

(I)                 o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

 

10.           Používateľ má podľa čl. 16 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Používateľ právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

11.           Používateľ má podľa čl. 17 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú v prípade ak:

A.     osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo inak spracúvané;

B.      Používateľ odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva;

C.      Používateľ namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú oprávnené dôvody na ich spracúvanie;

D.     osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

E.      osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť;

F.      osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej bezpečnosti.

 

12.           Používateľ má podľa čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v prípade ak:

A.     Používateľ napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

B.      spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Používateľ namieta proti vymazaniu a žiada namiesto toho obmedzenie spracúvania;

C.      Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania, ale potrebuje ich Používateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

13.           Používateľ má podľa čl. 19 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo na to, aby mu Prevádzkovateľ oznámil každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

14.           Používateľ má podľa čl. 20 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v prípade ak:

A.       sa spracúvanie zakladá na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b);

B.        ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

15.           Používateľ má podľa čl. 21 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo namietať kedykoľvek z dôvodov týkajúcich konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Používateľa, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, Používateľ má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak Používateľ namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

16.   Používateľ má podľa čl. 22 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

17.               Používateľ poskytuje svoje osobné údaje pre účely plnenia uzavretej Zmluvy a súhlasí s tým, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so Službami poskytovanými na Portáli sprístupnené tretím osobám – iným Používateľom aj mimo Slovenskej republiky za účelom poskytovania Služieb Portálu alebo partnerským subjektom Prevádzkovateľa. Partnerské subjekty sú Prevádzkovateľom vyberané s náležitou odbornou starostlivosťou. Osobné údaje môžu byť poskytnuté i partnerským subjektom mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov v zmysle Všeobecného nariadenia ochrany údajov. Partnerské subjekty - sprostredkovatelia sú Prevádzkovateľom vyberaní v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov a s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Používateľ sa môže oboznámiť so sprostredkovateľmi, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje v súlade s týmto bodom podmienok tu.  Všetci Používatelia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sú im sprístupnené na Portáli a smú ich použiť iba na účel, pre ktorý boli sprístupnené.

 

18.               Prevádzkovateľ je oprávnený sprístupniť osobné údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania Všeobecného nariadenia o ochrane údajov alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či práva alebo oprávnené záujmy Prevádzkovateľa alebo tretích osôb. 

 

19.               V záujme optimalizácie a zlepšenia kvality poskytovaných služieb Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov Portálu cookies. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve Portálu stiahnu do počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Prevádzkovateľ Portálu ukladá iba tzv. „dočasné cookies“, ktoré sa aktivujú vždy pri návšteve Portálu a po ukončení jeho prehliadania sa automaticky zmažú. Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti Portálu a k zaisteniu vyššieho komfortu pri jeho používaní.

 

20.               Pokračovaním návštevy Portálu  návštevník a Používateľ musí ich buď vypnúť vo svojom prehliadači alebo nepokračovať v návšteve Portálu, čím dôjde k odvolaniu súhlasu pre tento účel. Je potrebné vziať do úvahy, že v prípade odstránenia cookies nebude možné používanie niektorých častí Portálu.

 

21.               Okrem toho môže tento Portál používať inú technológiu, ktorá umožňuje Prevádzkovateľovi zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad adresu internetového protokolu (IP), druh operačného systému, ktorý je používaný, druh internetového prehliadača a adresy iných prepojených stránok za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Pokračovaním návštevy Portálu  a využívaním Služieb. Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.