Skočiť na hlavný obsah

Správa s upozornením

Táto pracovná pozícia už nie je aktuálna. Hľadajte ďalšie pracovné pozície tu.

ČLENA PREDSTAVENSTVA – CFO SPOLOČNOSTI DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA A.S. (DPB)

Job area / Pracovná oblasť: 
Doprava, špedícia
Contract type / Druh pracovného pomeru: 
Plný úväzok
Required education level / Požadované vzdelanie: 
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Main tasks / Náplň práce: 

Cieľom obsadzovanej pozície je zabezpečiť, aby spoločnosť DPB plnila svoje spoločenské a ekonomické poslanie v oblasti mestskej hromadnej dopravy, a zabezpečiť rozvoj spoločnosti v súlade s environmentálnou legislatívou po stránke finančno-ekonomickej.

Rozsah zodpovednosti:

CFO zastáva funkciu člena vrcholového manažmentu spoločnosti a zodpovedá za určenie jednoznačného smerovania a finančnej stability DPB v súlade s očakávaniami akcionára spoločnosti. Prostredníctvom vedúcich podriadených útvarov riadi zabezpečovanie a výkon finančnej správy DPB, finančného zabezpečenia dopravného procesu mestskej hromadnej dopravy, údržby a opráv spravovaného majetku spoločnosti a ďalších sprievodných a obslužných činností, potrebných pre plnenie úloh spoločnosti, súvisiacich s jej pôsobnosťou a činnosťou.

 

CFO (ekonomický riaditeľ) ma na starosti riadenie ekonomického úseku a riadenie prác súvisiacich s poskytovaním obchodných služieb spoločnosťou, s obchodnými zmluvami, spracovaním odpočtov, fakturáciou, správou a riadením pohľadávok, metrologickými službami, s analýzou a rozvojom trhu,  s finančným riadením, účtovníctvom, daňami, plánom, controllingom a tvorbou cien:

 

Vo vzťahu k valnému zhromaždeniu, predstavenstvu a dozornej rade zodpovedá najmä za:

 • vypracovanie   návrhov   koncepcií   a   strategických   plánov   budúceho   smerovania   ekonomického úseku, 
 • vypracovanie   návrhu   obchodného,   investičného   a   finančného   plánu spoločnosti  na   príslušný kalendárny rok a vypracovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti,
 • vypracovanie ročnej správy o hospodárení a činnosti spoločnosti za kalendárny rok a jej predloženie predstavenstvu a dozornej rade,
 • predkladanie   materiálov na rokovanie predstavenstva, ktoré vyplývajú z jeho plánu práce alebo ktorých spracovanie predstavenstvo uložilo manažmentu spoločnosti a týkajú sa ním riadenej oblasti činnosti,
 • vykonávanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a činnosti spoločnosti,
 • plnenie uznesení predstavenstva,
 • zabezpečovanie   úloh   zverených   do   kompetencie   predstavenstva   spočívajúcich   vo   výkone   a spracovaní   podkladových   materiálov,   čiastkových   realizácií,   sumarizácií,   analýz   a   úloh,   ktoré predstavenstvo riaditeľovi ekonomického úseku uloží,
 • návrh koncepcie obchodnej a tarifnej politiky spoločnosti a zabezpečovanie ich realizácie podľa finančných možností spoločnosti,
 • zabezpečovanie  prípravy,  predkladania  a   implementácie   projektov financovaných   z fondov EÚ v gescii ekonomického úseku.

vo vzťahu k spoločnosti  zodpovedá najmä za:

 • dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na ekonomickú činnosť spoločnosti,
 • organizovanie a riadenie činností organizačných útvarov na riadenom úseku,
 • účtovníctvo, financie, controlling, ľudské zdroje, tarifu a činnosti s ňou súvisiace (najmä spolupráca pri tvorbe tarify s Hlavným mestom SR Bratislava a BID, riadenie a kontrola predajných kanálov),
 • vykonávanie   funkcie   zamestnávateľa   v   pracovnoprávnych   vzťahoch   na   základe   kompetencie delegovanej  predstavenstvom,  
 • vydávanie interných predpisov spoločnosti, a to najmä mzdového poriadku a zásad hospodárenia s majetkom spoločnosti,
 • vykonávanie kompetencií zamestnávateľa vo vzťahu k odborovým organizáciám, zúčastňuje sa rokovaní kolektívneho vyjednávania,
 • ekonomické   riadenie   spoločnosti  a   zabezpečovanie   jej   činnosti  v   súlade   so   schváleným obchodným, investičným  a finančným plánom, o tvorbu strednodobých a dlhodobých finančných, investičných a obchodných plánov,
 • vedenie účtovníctva spoločnosti a vedenie ďalších čiastkových evidencií dokumentov súvisiacich s jej činnosťou,
 • zabezpečovanie kontroly a analýzy podnikateľskej činnosti,
 • odborný rozvoj zamestnancov na ekonomickom úseku spoločnosti.

 

Vo vzťahu k tretím osobám zodpovedá najmä za:

 • uzatváranie, podpisovanie a vypovedávanie zmlúv, vedenie rokovaní o obchodných, nájomných a iných zmluvách, ktoré podľa KPP patria do jeho kompetencie,
 • uzatváranie   obchodných,   nájomných   a   iných   zmlúv   (objednávok)   podľa   limitov   určených základnými organizačnými predpismi v rámci kompetencií definovaných splnomocnením,
 • schvaľovanie  účtovných a  hospodárskych operácií  v  rozsahu oprávnení uvedených v príslušnej podnikovej  smernici,
 • vedenie   rokovaní   s   orgánmi   štátnej   správy   a   samosprávy   v   rámci   kompetencií   definovaných splnomocnením.
Years of experience / Rokov praxe: 
5 - 10 rokov