Skočiť na hlavný obsah

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie pre dotknutú osobu o právach dotknutej osoby podľa článku 13 a článkov 15 až 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES

Ochrana súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov.

Tento dokument Vám poskytne informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi pri návšteve a poskytovaní služieb prostredníctvom internetovej stránky www.plus55.net, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázku ohľadom spracúvania svojich osobných údajov a taktiež ďalšie dôležité informácie.

Odporúčame Vám, aby ste si informácie obsiahnuté v tomto dokumente dôkladne prečítali. Zmeny týkajúce sa podmienok ochrany osobných údajov Vám budú oznámené formou aktualizácie tohto dokumentu. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame Vaše osobné údaje.

O nás – plus55 s.r.o.

plus55 je portál pre generáciu odborníkov a špecialistov nad 55 rokov, ktorý prepája kandidátov a spoločnosti z rôznych odvetví a krajín.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime nielen právnymi predpismi Slovenskej republiky, ale aj nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, je spoločnosť:

plus55 s.r.o.
Zámocká 22, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
IČO: 51 053 420

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 122755/B

Kontaktné údaje
Emailová adresa: info@plus55.net
Telefónne číslo: +421 905 961 626

Zodpovedná osoba predstavuje osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v plus55 s.r.o.. Zodpovedná osoba Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, povinností vyplývajúcich nám z príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov alebo otázky k informáciám obsiahnutým v tomto dokumente. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov: e-mailová adresa: info@plus55.net

 

Zásady spracovania osobných údajov

Základnými zásadami spracúvania Vašich osobných údajov sú:

 • „Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti“ - Vaše osobné údaje spracúvame vždy zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne
 • „Zásada obmedzenia účelu“ - Vaše osobné údaje sú získavané na konkrétne určené výslovne uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom ich spracúvania
 • „Zásada správnosti“ - spracúvame iba osobné údaje, ktoré sú správne a podľa potreby aj aktualizované
 • „Zásada minimalizácie údajov“ – spracúvame iba konkrétne osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracúvania
 • „Zásada minimalizácie uchovávania“ - uchovávame Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu iba dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú
 • „Zásada integrity a dôvernosti“ - osobné údaje spracúvame spôsobom, ktorý zaručuje ich primeranú bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení

 

Spracúvanie osobných údajov pri návšteve internetovej stránky

Rozsah a účel spracúvania 

Osobné údaje návštevníkov internetovej stránky zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej stránky a jej obsahu a služieb. To znamená, že zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša a dočasne sa ukladajú do logovacieho súboru. Ide o nasledujúce údaje: IP adresa požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup, použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho prevádzkovateľa prístupu na internet.

Účelom spracúvania týchto údajov je všeobecná administratíva internetovej stránky, zabezpečenie hladkého pripojenia na stránku a zabezpečenie pohodlného používania stránky.

Právny základ

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, nakoľko spracúvanie vyššie uvedených údajov je nevyhnutné pre prevádzkovanie internetovej stránky. Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov na tento účel spracúvania nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné našu internetovú stránku navštíviť. Spracovanie týchto údajov je dotknutá osoba oprávnená namietať.

Doba uchovávania

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie účelu ich spracúvania. Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú, ako dôjde k naplneniu účelu.

 

Spracúvanie osobných údajov pri návšteve a využívaní služieb na internetovej stránke

Osobné údaje v databáze kandidátov

Rozsah a účel spracúvania

Medzi služby poskytované kandidátom patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára vyplneného na internetovej stránke vytvoriť si profil a zverejniť ho v databáze kandidátov na internetovej stránke na prezeranie klientom spoločnosti plus55. 

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie pomoci dotknutej osobe, ako kandidátovi, nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. plus55 s.r.o., na základe súhlasu dotknutej osoby a za účelom uvedenom v predchádzajúcej vete, je oprávnená osobné údaje uvedené v profile dotknutej osoby sprístupniť/poskytnúť svojim klientom.

V záujme poskytnutia pomoci pri vyhľadávaní pracovného miesta je plus55 s.r.o. oprávnená prostredníctvom e-mailu informovať dotknutú osobu o pracovných ponukách zverejnených klientami spoločnosti. Takéto spracúvanie osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená namietať.

Profily uložené v databáze kandidátov zahŕňajú: kontaktné údaje (e-mail a telefón), dátum narodenia, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru. Uvedenie ďalších údajov v profile je na výlučnom rozhodnutí kandidáta.

Pre vytvorenie profilu v databáze kandidátov sa vyžaduje registrácia na internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy plus55 s.r.o. s vyjadrením Vašej vôle zrušiť registráciu.

Právny základ

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v databáze kandidátov a poskytované klientom spoločnosti plus55 podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia, tj. so súhlasom dotknutej osoby.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané v databáze kandidátov aj podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia, tj. oprávnený záujem, za účelom poskytnutia informácie (prostredníctvom e-mailu) o pracovných ponukách zverejnených obchodnými partnermi spoločnosti. Po odhlásení z odberu e-mailových správ, Vám už nebudeme zasielať tieto elektronické správy a nebudeme pre tento účel spracúvať Vaše osobné údaje.

Doba uchovávania

Osobné údaje uvedené v profile dotknutej osoby sa sprístupňujú/poskytujú našim klientom prostredníctvom internetovej stránky, a to v trvaní 10 rokov odo dňa udelenia Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov. 

Po uplynutí 10-ročného obdobia odo dňa udelenia Vášho súhlasu na spracúvanie osobných údajov, budú údaje v databáze životopisov vymazané. Na základe písomnej žiadosti dotknutej osoby je plus55 s.r.o. povinná osobné údaje dotknutej osoby definitívne vymazať.

      

     Osobné údaje v reakcii na pracovnú ponuku

Rozsah a účel spracúvania 

Medzi služby poskytované spoločnosťou plus55 s.r.o. patrí možnosť zverejniť pracovnú ponuku na internetovej stránke, pričom tieto pracovné ponuky zverejňujú klienti našej spoločnosti. Kandidáti sú oprávnení reagovať (odpovedať) na tieto pracovné ponuky. Odpoveď na zverejnenú pracovnú ponuku na internetovej stránke zahŕňa: kontaktné údaje (e-mail a telefón). Uvedenie ďalších údajov v odpovedi na pracovnú ponuku je na výlučnom rozhodnutí kandidáta.

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie pomoci dotknutej osobe, ako kandidátovi, nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. plus55 s.r.o. za týmto účelom archivuje odpovede odoslané záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na internetovej stránke a zabezpečuje ich odoslanie (poskytnutie) klientovi, ktorý pracovnú ponuku na internetovej stránke zverejnil.

Právny základ plus55

Odpovede na pracovné ponuky zverejnené na internetovej stránke, archivované spoločnosťou plus55 s.r.o., obsahujú údaje, ktoré sa podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov považujú za osobné údaje. Tieto osobné údaje môžu byť plus55 s.r.o. spracúvané iba podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, tj. so súhlasom dotknutej osoby.

Právny základ klienta spoločnosti plus55

Klient spoločnosti plus55 s.r.o. (ktorý pracovnú ponuku zverejnil) je oprávnený spracúvať osobné údaje kandidáta iba na základe právneho základu podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a za účelom nájsť vhodného zamestnanca, pričom klient plus55 s.r.o. je oprávnený sám rozhodnúť o právnom základe spracúvania osobných údajov. Kandidát prostredníctvom internetovej stránky pošle klientovi plus55 s.r.o., ktorý pracovnú ponuku zverejnil, svoj životopis spolu s prílohami a prostredníctvom internetovej stránky môže tomuto klientovi udeliť súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do výberového procesu. Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre klienta je na výlučnom a dobrovoľnom rozhodnutí kandidáta.

plus55 s.r.o. nezískava osobné údaje na základe poverenia od svojich klientov. plus55 s.r.o. získava osobné údaje a následne ich poskytuje klientom na základe výslovného súhlasu kandidáta. Pri zverejnení pracovnej ponuky, plus55 s.r.o. aj klient, ktorý pracovnú ponuku zverejnil, majú postavenie samostatného prevádzkovateľa osobných údajov, preto po získaní osobných údajov konajú voči kandidátovi samostatne a vo vlastnom mene. 

Doba uchovávania

Pre využívanie tejto služby sa vyžaduje registrácia na internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy plus55 s.r.o. s vyjadrením Vašej vôle zrušiť registráciu. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný plus55 s.r.o. na dobu určitú a to po dobu 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu na spracúvanie osobných údajov. V rámci uvedeného obdobia má záujemca o prácu možnosť na internetovej stránke pracovať so svojimi odpoveďami na pracovné ponuky (prezerať, opäť využívať, znova poslať, atď.). Tento súhlas na spracúvanie osobných údajov je kandidát oprávnený kedykoľvek aj počas vyššie uvedeného desaťročného obdobia odvolať.

 

Registrácia na internetovej stránke

Rozsah a účel spracúvania

Pre využívanie služieb poskytovaných kandidátom sa vyžaduje registrácia na internetovej stránke. Kandidát sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Registrácia kandidátom umožňuje reagovať na pracovnú ponuku a vytvoriť a zverejniť profil na internetovej stránke.

Právny základ

Vzhľadom na skutočnosť, že podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov e-mailová adresa môže byť osobným údajom je nevyhnutné, aby dotknutá osoba pred vytvorením registrácie poskytla súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov so spracúvaním osobných údajov.

Doba uchovávania

Súhlas na spracúvanie osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 10 rokov odo dňa jeho udelenia, avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

 

Subdodávatelia

Pri poskytovaní svojich služieb využíva plus55 podporu subdodávateľov, ktorí môžu mať prístup k osobným údajom dotknutých osôb. Takýmito príjemcami môžu byť IT administrátor, poskytovatelia niektorých administratívnych činností, vývoj a administrácia webovej stránky, ako aj prevádzkovateľ cloudového riešenia.

 

Doplnky (pluginy)

Naša Internetová stránka obsahuje doplnky pluginy sociálnych sietí:

„Facebook“ (Facebook Inc, so sídlom 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA). Viac informácií: https://en-gb.facebook.com/policy.php

„LinkedIn“ (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA). Viac informácií: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-pri...

Tieto služby sú poskytované príslušnými spoločnosťami („prevádzkovateľmi“). Na základe údajov prenášaných príslušnými službami cez sociálne pluginy je služba schopná Vás prihlásiť do Vášho účtu, ak je to potrebné. Po prihlásení do jednej zo sociálnych sietí prevádzkovateľov, prevádzkovatelia môžu okamžite priradiť návštevu tejto Internetovej stránky do Vášho profilu.

Ak pracujete so sociálnymi doplnkami, tak sa príslušné informácie tiež prenášajú priamo na server prevádzkovateľov a uložia sa tam. Tieto informácie môžu byť tiež publikované v sociálnej sieti a zobrazené tam pod Vašimi kontaktmi. Ak chcete zabrániť takému okamžitému priradeniu údajov zozbieraných prostredníctvom našej internetovej stránky do Vášho profilu, musíte sa odhlásiť z Vášho účtu príslušného poskytovateľa pred návštevou našej internetovej stránky. Údaje o rozsahu a účelu zberu údajov príslušnou službou, ako aj o ďalšom spracovaní a takomto používaní Vašich údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov priamo na webovej stránke služby príslušného prevádzkovateľa.

 

Práva dotknutých osôb

Spoločnosť plus55 s.r.o. prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie uvedené v článkoch 13 a 14 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a všetky oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najmä v prípade informácií určených osobitne dieťaťu. Informácie sa poskytujú písomne alebo inými prostriedkami, vrátane v prípade potreby elektronickými prostriedkami. Ak o to požiadala dotknutá osoba, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala totožnosť dotknutej osoby iným spôsobom. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 • účely spracúvania
 • kategórie dotknutých osobných údajov
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo namietať proti takémuto spracúvaniu
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ osobných údajov bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Dotknutá osoba je oprávnená požiadať spoločnosť plus55 s.r.o. o výmaz svojich osobných údajov. Všetky súhlasy na spracúvanie osobných údajov poskytnuté spoločnosti plus55 s.r.o. sú odvolateľné. Vašu žiadosť pošlite na e-mailovú adresu: info@plus55.net.

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na dozorný orgán.

 

Posledná aktualizácia dňa 31.1.2024