Skip to main content

Technik požiarnej ochrany s nemeckým jazykom skupina Falck SK

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti• dodržiava vydané interné predpisy spoločnosti Falck Fire Services a.s.
• plní súvisiace úlohy v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z. v platnom znení v rozsahu Zmluvy o poskytovaných službách uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zadávateľmi služieb a metodickými pokynmi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú
• určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počty členov protipožiarnych hliadok
• vykonáva pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok
• vypracúva podklady, vedie a udržiava dokumentáciu súvisiacu s ochranou pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
• vedie pridelenú Požiarnu knihu a v dohodnutých pravidelných intervaloch ju predkladá na podpis
• kontroluje dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov na pracoviskách zadávateľov služieb, vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky pracovísk zadávateľov služieb
• posudzuje a určuje požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní a zmenách stavieb, pri rekonštrukčných prácach technologických zariadení, pri odstávkach a nábehu výroby u zadávateľov služieb
• vypracováva dokumentáciu o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívania stavby
• vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, novoprijatých a vedúcich zamestnancov zadávateľov služieb a vedie o školení príslušnú dokumentáciu
• vykonáva činnosti súvisiace s evidenciou hasiacich prístrojov pomocou elektronického Informačného systému kontroly a evidencie hasiacich prístrojov
• kontroluje a koordinuje výmenu a dopĺňanie chýbajúcich hasiacich prístrojov, hadíc, a prúdnic v hydrantoch
• kontroluje dodržiavanie predpísaných intervalov vykonávaných kontrol hasiacich prístrojov a ostatných protipožiarnych zariadení u odberateľa
• plní úlohy na dennej, týždennej a mesačnej báze, v súlade s vypracovanými plánmi kontrolnej preventívnej činnosti
• vypracováva požadované týždenné, mesačné, štvrťročné a ročné správy
• po dohode so zadávateľmi služieb zabezpečuje kontakt so štátnou správou v oblasti ochrany pred požiarmi
• plní ďalšie úlohy vydané svojim nadriadeným
• vykonáva školenia požiarnej ochrany

Employment type: 
Full time
Required languages: 
German
Salary: 
1200 eur brutto mesačne