Skip to main content

Operátor/Operátorka- Operačné stredisko ZHÚ Bratislava skupina Falck Sk

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

a) dodržiava interné predpisy vydané spoločnosťou Falck Fire Services a.s. a iné všeobecne záväzné právne predpisy a metodické pokyny vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú
b) plní úlohy týkajúce sa prijímania a vybavovania telefónnych hovorov
c) prijíma hlásenia o vzniku požiaru, havárií, úrazu alebo inej mimoriadnej udalosti v objektoch a priestoroch zákazníka a v dohodnutých zásahových obvodoch v prípade neprítomnosti operátora ohlasovne požiarov
d) vyhlasuje požiarny poplach a zabezpečuje plnenie ďalších súvisiacich úloh, vykonáva obsluhu signalizačných zariadení a spojovacích prostriedkov na základe povolenia z Telekomunikačného úradu v prípade neprítomnosti operátora ohlasovne požiarov
e) vysiela zásahové jednotky za účelom poskytovania ochrany života, zdravia, majetku a eliminácie následkov požiarov, havárií a mimoriadnych udalostí v objektoch a priestoroch zákazníka a v dohodnutých zásahových obvodoch v prípade neprítomnosti operátora ohlasovne požiarov
f) zabezpečuje privolávanie pomoci podľa pokynov veliteľa zásahu
g) obsluhuje ústredne elektronickej požiarnej signalizácie umiestnené na operačnom pracovisku v prípade neprítomnosti operátora ohlasovne požiarov
h) vedie predpísanú dokumentáciu v písomnej forme, resp. v digitálnej forme programu MS Office a spracováva požadované informácie v predpísaných formátoch
i) zodpovedá za pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky a pridelené vecné prostriedky, ich správne a bezchybné používanie, pravidelnú kontrolu a údržbu
j) plní ďalšie pokyny svojho nadriadeného 

Employment type: 
Full time
Years of experience: 
1 - 2 years
Required languages: 
German
Salary: 
od 4,60 eur brutto na hod. + príplatky