Skip to main content

Technik požiarnej ochrany

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • dodržiava vydané interné predpisy spoločnosti Falck Fire Services a.s.
 • plní súvisiace úlohy v súlade s vyhláškou MV SR č.121/2002 Z.z. v platnom znení v rozsahu Zmluvy o poskytovaných službách uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zadávateľmi služieb a metodickými pokynmi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú
 • určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počty členov protipožiarnych hliadok
 • vykonáva pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok
 • vypracúva podklady, vedie a udržiava dokumentáciu súvisiacu s ochranou pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • vedie pridelenú Požiarnu knihu a v dohodnutých pravidelných intervaloch ju predkladá na podpis
 • kontroluje dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov na pracoviskách zadávateľov služieb, vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky pracovísk zadávateľov služieb
 • posudzuje a určuje požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní a zmenách stavieb, pri rekonštrukčných prácach technologických zariadení, pri odstávkach a nábehu výroby u zadávateľov služieb
 • vypracováva dokumentáciu o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívania stavby
 • vykonáva odbornú prípravu protipožiarnych hliadok, novoprijatých a vedúcich zamestnancov zadávateľov služieb a vedie o školení príslušnú dokumentáciu
 • vykonáva činnosti súvisiace s evidenciou hasiacich prístrojov pomocou elektronického Informačného systému kontroly a evidencie hasiacich prístrojov
 • kontroluje a koordinuje výmenu a dopĺňanie chýbajúcich hasiacich prístrojov, hadíc a prúdnic v hydrantoch
 • kontroluje dodržiavanie predpísaných intervalov vykonávaných kontrol hasiacich prístrojov a ostatných protipožiarnych zariadení u odberateľa
 • plní úlohy na dennej, týždennej a mesačnej báze, v súlade s vypracovanými plánmi kontrolnej preventívnej činnosti
 • vypracováva požadované týždenné, mesačné, štvrťročné a ročné správy
 • po dohode so zadávateľmi služieb zabezpečuje kontakt so štátnou správou v oblasti ochrany pred požiarmi
 • plní ďalšie úlohy vydané svojim nadriadeným
 • vykonáva školenia požiarnej ochrany

Zamestnanecké výhody, benefity

 • práca v stabilnej spoločnosti so silným zázemím a podporou medzinárodnej spoločnosti,
 • príjemné, dynamické pracovné prostredie,
 • zamestnanecké benefity,
 • možnosť sebarealizácie a odborného rastu

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • prax na uvedenej pozícií TECHNIKA PO - PODMIENKOU
 • znalosti z určovania prostriedkov na zdolávanie požiarov
 • znalosti z oblasti nebezpečných látok a materiálov
 • znalosti z predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • znalosti zo zákona, jeho vykonávacích predpisov a ďalších osobitných predpisov súvisiacich s predmetom činnosti
 • znalosť z predpisov, práv a povinností podľa vykonávanej funkcie
 • schopnosť spracovávať analýzy na úseku požiarnej ochrany
 • znalosť Nemeckého jazyka - výhodou
 • odborná znalosť a orientácia v oblasti požiarnej ochrany
 • výborné komunikačné schopnosti
 • rozhodnosť a odolnosť voči psychickej záťaži
 • vysoká miera flexibility
 • odborná spôsobilosť na výkon činnosti Technika PO - podmienkou

 Vodičský preukaz

 • B
Occupational fields: 
Quality Assurance / Safety
Security / Protective Services
Required education: 
Others
Employment type: 
Full time
Required languages: 
German
Required general skills: 
General knowledge
Technical knowledge
Salary: 
1200 eur brutto mesačne